Jogosultak köre

A következő személyek lehetnek jogosultak anyasági ellátásra:

- a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született);

- örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb 1 éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;

- gyám, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – véglegessé határozat alapján – a gondozásába kerül.

- az az apa, aki az anyával egy háztartásban élt, vagy az a személy, aki gyermek gondozását ellátja, amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő az ellátás felvétele előtt meghal.

Mit kell tenni az anyasági támogatásért 2023-ban?

A kérelmet az előírt mellékletekkel együtt a fenti jogosultaknak az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyet megtehet személyesen bármely kormányablakban és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalban.

Van lehetőség elektronikus ügyintézésre is, ügyfélkapus azonosítást követően a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül.

Elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek tudják benyújtani családtámogatási igényeiket! Meghatalmazással való eljárásra – a meghatalmazást csatolva – van lehetőség. Nem ügyfélkapun keresztül – e-mailen – beadott igényt a hatóság nem fogad el.

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal (ha a kérelmező Pest megyében lakik: Váci Járási Hivatal; ha a kérelmező budapesti: VIII. Kerületi Hivatal) családtámogatási osztályai elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

A folyósító szerv az anyasági támogatást:

a) a jogosult, vagy

b) ha a jogosult nevében az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtotta be, annak a
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja át.

Kötelezettségmulasztás

A folyósítással kapcsolatos változásokat 15 napon belül be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeget visszakövetelik.

Milyen határidőkre kell figyelni anyasági támogatás 2023 igénylésekor?

Kérelmezőre vonatkozó határidők:

Az anyasági támogatást a szülést követő 6 hónapon belül kell kérelmezni, ezt követően az igény nem érvényesíthető, azonban kimentési ok lehetséges.

Örökbefogadás esetén az örökbefogadás végleges engedélyezését követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Ha a sommás eljárás feltételi fennállnak: kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követően 8 napon belül elbírálják, egyéb esetben 60 napon belül.

Folyósításra vonatkozó határidők:

Családtámogatási ellátást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetében 3. napjáig kell folyósítani.

Kifizetőhelyre vonatkozó határidők:

Ha a családtámogatási ellátásra jogosult személy tekintetében a családtámogatási kifizetőhely hatásköre megszűnik, a kifizetőhely a családtámogatási eljárással kapcsolatban korábban nála keletkezett iratot öt napon belül megküldi a Központnak, amely annak kézhezvételétől számított további öt napon belül továbbítja azt az ügyben hatáskörrel rendelkező, illetékes szervnek.

Milyen dokumentumok kellenek az anyasági támogatás igényléséhez 2023-ban?

Mindig szükséges:

- formanyomtatvány: „Kérelem anyasági támogatás megállapítására”;

- eredeti orvosi igazolás vagy várandósgondozást végző védőnő által kiállított igazolás eredeti példánya vagy annak másolata (ha az igazolás nem lett a kérelemhez csatolva, akkor a hiánypótlásként a Magyar Államkincstár a védőnői igazolást fogja kérni);

- kérelmező személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártyatípusú vezetői engedély, érvényes útlevél), TAJ kártya;

- gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája.

Esetlegesen szükséges iratok:

- külföldi kérelmező esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, tartózkodási engedély, a munkavállalási engedély, a munkaszerződés, valamint a szálláshely bejelentőlap, EU Kék kártya;

- gyám esetén: gyámkirendelő határozat;

- örökbefogadó szülő esetén: gyámhatósági határozat;

- az édesanya vagy a gyermek halála esetén: halotti anyakönyvi kivonat.

Mennyibe kerül az eljárás?

Az eljárás illetékmentes.

Milyen szervhez tartozik az eljárás?

Általános szabályok:

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

- Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme Budapest, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye

- területén van: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el.

- Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme az összes többi, fent nem említett megyében van: a Vas Megyei Kormányhivatal jár el.

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv a Magyar Államkincstár. A családtámogatási ügyben eljáró hatóság döntése ellen közigazgatási per indítható.

Anyasági támogatás összege 2022-ban (az anyasági támogatás 2023 összege cikkünk írásakor még nem volt ismert):

- gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2022. évben 64.125 forint), ikergyermekek esetén 300%-ával (2022. évben 85.500 forint).


Pénzügy Gyermek