Jogosultak köre

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti.

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

Kik kaphatnak családi pótlékot 2023-ban?

- a szülők, azaz

- a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője;

- a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs;

- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;

- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább 1 évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja;

- a nevelőszülő, a gyám;

- akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték;

 - a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt gyermekre tekintettel;

- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel;

- a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytat és

- akinek mindkét szülője elhunyt;

- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt;

- aki kikerült a nevelésbe vétel alól;

- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg;

- aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban;

- a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

Hogyan lehet családi pótlékot kapni, igényelni 2023-ban?

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

- személyesen bármelyik kormányablakban;

- személyesen, vagy postai úton a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál;

- személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen;

- elektronikus úton, A Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

- családi pótlék megállapítása intézetben született, Magyarországon élő, magyar állampolgár újszülött esetén - feltéve, hogy a szülő ezt vissza nem utasítja - az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján elektronikusan megkapott adatok alapján hivatalból induló eljárás keretében történik. Egyéb esetekben a családtámogatási ellátásokat írásban benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani

Kötelezettségmulasztás - Változásbejelentési kötelezettség

A folyósítással kapcsolatos változásokat 15 napon belül be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeget visszakövetelik.

Igazolatlan mulasztás a tanítási óráról

Ha a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott 10. kötelező tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját, hogy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.

Határidők

Ha a kérelem, és a kötelező mellékletek is rendben vannak, hatóság a kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül bírálja el. Egyéb esetben 60 napon belül.

Benyújtandó dokumentumok a családi pótlék 2023 igényléséhez

Minden esetben kötelező:

- kérelem formanyomtatvány;

- az igénylő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély);

- egyéb csatolandó dokumentumot a kérelem formanyomtatvány tartalmaz, a jogosultságoknak megfelelően.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknél, ha állapota végleges, 18. éves koráig újabb igazolás benyújtására nincs szükség.

Az eljárás illetékmentes 

Eljáró szerv - hová kell fordulni családi pótlék ügyben 2023-ban?

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme Budapest, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye területén van: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el.

Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme az összes többi, fent nem említett megyében van: Vas Megyei Kormányhivatal jár el.

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Hány forint a családi pótlék havi összege 2023-ban?

- 1 gyermekes család esetén 12.200 forint;

- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint;

- kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint;

- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 forint;

- három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint;

- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 forint;

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 forint;

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900 forint;

- a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 20.300 forint;

- a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, a g) vagy a h) pont alá nem tartozó gyermek esetén, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy esetén 14.800 forint.

Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is folyósítani kell.

Vonatkozó jogszabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

Fogalmak

Tankötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

forrás: magyarorszag.hu


Pénzügy Gyermek Jog