A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmét. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Ki igényelhet anyakönyvi kivonatot online, Ügyfélkapun keresztül?

Az elektronikus ügyintézéshez az alábbi azonosítási szolgáltatások valamelyike szükséges:

- Ügyfélkapu-regisztráció,

- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció (RKTA),

- vagy eSzemélyi igazolvány és a hozzá tartozó kártyaolvasó készülék,

- vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítás.

Az elektronikus ügyintézés során csak saját részre igényelhető anyakönyvi kivonat. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 2014. július 1-je óta nem igényelt a saját adataira vonatkozóan anyakönyvi kivonatot és nem volt anyakönyvi eseménye, úgy az Ön adatai még nem szerepelnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben - olvasható a magyarorszag.hu hivatalos oldalon.

Hogyan kell eljárni?

Amennyiben Ön szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben, az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva három ügycsoport közül választhat:

- Születési anyakönyvi kivonat igénylés

- Házassági anyakönyvi kivonat igénylés

- Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylés

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése érdekében ki kell töltenie az elektronikus űrlapot, amelynek során meg kell jelölnie az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot).

Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemhez maximum 5 nyelven kiállításra kerülő többnyelvű formanyomtatvány igénylésére is lehetősége van, amely a nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal az anyakönyvi kivonatok tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából igényelhető.

A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék az anyakönyvi kivonatok fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az igényelt anyakönyvi kivonatot az ügyintézési idő elteltével postai úton kapja kézhez.

Milyen határidőt kell betartani anyakönyvi kivonat igénylésekor?

Az anyakönyvi kivonat  kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 15 nap.

Fizetési kötelezettség: Az eljárás illeték- és díjmentes.

Eljáró szerv: Anyakönyvvezető

Felettes szerv/jogorvoslat

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen közigazgatási per indítható.

Az anyakönyvi kivonat igénylés benyújtható továbbá:

Személyesen bármely anyakönyvvezetőnél, illetve bármely kormányablakban, ahol a kérelem továbbításra kerül az anyakönyvvezetőhöz, illetve

- Postai úton bármely anyakönyvvezetőnek címezve.

Személyes ügyintézés esetén az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

- kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél/kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímkártyája,

- annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik születési családi és utónevét, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik - előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét, a születési helyét és idejét, az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét szükséges megadni,

- ha az adatigénylő nem saját adatára vonatkozóan kéri a kivonat kiállítását, igazolnia szükséges, hogy rokoni kapcsolat fűzi ahhoz, akinek az adataira vonatkozóan a kivonat kiállítását kéri, vagy jogalapot igazoló okiratot kell bemutatni, amennyiben nem rokoni kapcsolat alapján igényel.

Anyakönyvi kivonatot az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként, küldeményként kell kézbesíteni.

Azok a szervek, amelyeknél be kell mutatni az anyakönyvi kivonatot, azt a betekintés után az ügyfélnek kötelesek visszaadni. A kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen nem nyújtható be fellebbezés, azonban közigazgatási per indítható.

Mikor szerepel az anyakönyvi esemény az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban?

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre, addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként, születési, házassági, bejegyzett élettársi és halotti papír alapú anyakönyvekben vezették az anyakönyvvezetők.

A településenként vezetett anyakönyvekbe bejegyzett anyakönyvi események az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba – a fenti időpontot követően – jogszabályban meghatározottak szerint kerülhetnek bejegyzésre.

Milyen nyelven kerül kiállításra a kivonat?

Az anyakönyvi kivonat jelenleg három nyelven rögzíti a benne foglalt adatokat, ezek: magyar, angol, francia.

Mi a jelentősége a többnyelvű formanyomtatványnak?

Anyakönyvi kivonat kiállítására jogosult szervek – az ügyfél kérelmére – az EAK rendszer alkalmazásával az anyakönyvi kivonat mellékleteként kiállítják az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatványt. Az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhető.

Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítse az anyakönyvi kivonatok fordítását.

Videós segítség a születési anyakönyvi kivonat igényléshez:


Jog