A jármű korábbi tulajdonosának (az eladónak) teendője

Elektronikus úton a gépjármű korábbi tulajdonosa (eladó, ajándékozó) az alábbi feltételek esetén jelentheti be a tulajdonjog változását:

- a kérelmező rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal,

- a járműnek egyedüli tulajdonosa  (1/1),aki a törzskönyvben is szerepel,

- a járműre vonatkozóan nem szerepel értékesítési tilalmat tartalmazó záradék a nyilvántartásban,

- a kérelmét saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem tehető meg a bejelentés).

Mennyi idő van a gépkocsi tulajdonosváltását bejelenteni 2023-ban?

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó, ajándékozó) a változástól számított 15 napon belül be kell jelentenie.

Az űrlap kitöltésével, a jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére.

Az űrlapon meg kell majd adnia az okiraton szereplő egyes adatokat, továbbá csatolnia kell a tulajdonjog változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés) beszkennelt képét.

Az űrlap kitöltése előtt ellenőrizni szükséges, hogy az okirat tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket.

Milyen határidőkre kell figyelni a jármű tulajdonosváltásának bejelentésekor 2023-ban?

Az ügyintézési határidő 3 nap, de az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően, a tulajdonjogban történt változás bejelentés tényének és időpontjának nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik.

Milyen dokumentumokat kell csatolni?

A kérelemhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokirat szkennelt képét, amelynek kötelező tartalmi elemei a következők:

- a jogügylet jogcíme,

- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói (rendszám, alvázszám), és gyártmány adatai,

- a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme,

- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet estében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- , illetőleg nyilvántartási száma,

- a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, a járműnek vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás),

- a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja,

- a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,

- a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit

- a bizalmi vagyonkezelés alapján  fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog ténye.

Fizetési kötelezettség nincs: az eljárás illeték- és díjmentes. 

Eljáró szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Teljes körű elektronikus ügyintézés

Az új hatályos jogszabály szerint, a jármű tulajdonában bekövetkezett változás bejelentéséhez a korábbi tulajdonosnak nem szükséges iratot bemutatnia, benyújtania vagy megküldenie. A bejelentés teljes körűen intézhető elektronikus úton. (Vagyis nem szükséges a tulajdonjog-változást igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése, azonban az elektronikus kérelemhez csatolni kell az említett okirat beszkennelt képét.)

Mi a következménye annak, ha korábbi tulajdonosként (eladóként, ajándékozóként) nem jelentem be a jármű tulajdonjog-változását?

Amennyiben az új tulajdonos (vevő, megajándékozott) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a korábbi tulajdonos (eladó, ajándékozó) sem jelenti be a tulajdonosváltozást, akkor az illetékes  kormányablak nem tud intézkedni a jármű forgalomból kivonására, így a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót, ajándékozót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, valamint a járművel kapcsolatos esetleges egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat is vele szemben fogják megindítani.

Mi a következménye annak, ha az okirat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak?

A kérelemhez csatolt okirat szkennelt képét a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda) munkatársa a benyújtás után ellenőrzi. Amennyiben a dokumentum nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, akkor a bejelentés során rögzített adatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztálya határozattal visszavonja, a határozat egy példányát a bejelentőnek megküldi, és annak véglegessé válását követően a bejelentést törli a nyilvántartásból.


Autó