A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője igényli a bizonyítványmásodlatot a vele jogviszonyban vagy egykor jogviszonyban álló köznevelési intézménytől, annak jogutódjától, illetve az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén attól a szervtől, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték.

Ki igényelheti a bizonyítványt és hogyan, hol kell ügyintézni azt?

Mindazon személyek vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselői, akik az érintett köznevelési intézménnyel, vagy annak jogelődjével tanulói jogviszonyban állnak, vagy álltak és az ott szerzett, a végzettséget igazoló dokumentumokról másodlatot igényelnek.

Bizonyítvány másolat igénylés menete 2023

A bizonyítvány-, vagy törzslapmásodlat igényléséhez írásbeli kérelem benyújtása szükséges, kötelező adattartalommal.

Milyen határidőket kell betartani?

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Mennyibe kerül egy bizonyítvány másolat kiállítása?

A bizonyítványmásodlat kiállításáért az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján 3000 forint illetéket kell fizetni.

Eljáró szerv: Köznevelési intézmény

Felettes szerv/jogorvoslat

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozás esetén a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Fogalmak

Bizonyítványmásodlat: A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. 

A pótlásra szolgáló másodlat készítését az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). 

A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

Érvénytelenség időpontja: az elvesztés vagy az elvesztés észlelésének napja, illetőleg a megsemmisülés (vagy ennek észlelése) napja.


Jog Iskola