Ki jogosult igénybe venni?

A tájékoztatás iránti kérelem, valamint a módosítási és törlési kérelem bármely természetes személy által előterjeszthető állampolgárságtól és lakcímtől függetlenül.

Elektronikus úton a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatást az kezdeményezheti, aki rendelkezik:

- Ügyfélkapu-regisztrációval vagy

- Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vagy

- eSzemélyi okmánnyal.

Mit kell tennie?

Az űrlap megfelelő kitöltése és a kérelem benyújtása szükséges. Az online ügyintézés a magyarorszag.hu oldaláról a "Közigazgatás, jog" főmenüből az "Adatkezelés, adatszolgáltatás" menüpontban érhető el.

Határidők

A válasz a kérelem benyújtását követő naptól számított lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 napon belül készül el.

Benyújtandó dokumentumokra nincs szükség

Nem kell dokumentumokat csatolni az eljárás megindításához, azonban a törlési vagy helyesbítési kérelem alapjául szolgáló dokumentumokra vonatkozó adat, információ megadása hasznos lehet, valamint a kérelem indokainak leírása és az indokokat megalapozó dokumentumok megnevezése is segítheti az eljárást.

Fizetési kötelezettség nincs

A tájékoztatás/helyesbítés/törlés iránti kérelem illeték- és díjmentes, amennyiben a kérelmező a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatás/helyesbítés/törlés iránti kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Eljáró szerv: Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, mint bűnügyi nyilvántartó szerv

Felettes szerv/jogorvoslat

Ha az adatkezelő, vagyis a bűnügyi nyilvántartó szerv az érintett személyes adatai helyesbítése, illetve törlése iránti kérelmét elutasítja, az érintettet írásban tájékoztatja az elutasítás tényéről, valamint annak jogi és ténybeli indokairól.

Az érintett a bűnügyi nyilvántartó szerv által kezelt személyes adatai helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.

Milyen módon terjeszthetjük elő kérelmet?

A kérelmet elektronikus vagy postai úton, illetve a bűnügyi nyilvántartó szervnél személyesen is be lehet nyújtani.

Ki terjesztheti elő a kérelmet?

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmek kivételével mindhárom típusú (tájékoztatás/helyesbítés/törlés) kérelmet előterjesztheti ügyvéd, megfelelő ügyvédi meghatalmazás birtokában.

Hogyan történik a kézbesítés?

A bűnügyi nyilvántartó szerv írásos tájékoztatását elektronikusan előterjesztett kérelmek esetén – a kérelmező Rendelkezési Nyilvántartásba tett ellentétes kérelme vagy egy esetleges technikai hiba kivételével – elektronikus úton, a kérelmező tárhelyére küldi meg.

A kérelmező Rendelkezési Nyilvántartásba tett ez irányú kérésére, illetve egy esetleges technikai hiba felmerülésekor, a bűnügyi nyilvántartó szerv a tájékoztatást a kérelmező vagy a kérelmező által megjelölt címzett részére, és belföldi kézbesítési címére postai úton kézbesíti.

A személyesen vagy postai úton előterjesztett kérelmekre a bűnügyi nyilvántartó szerv a tájékoztatást a kérelmező vagy a kérelmező által megjelölt címzett részére, és belföldi kézbesítési címére postai úton kézbesíti.

Milyen adatokat tartalmazhat az érintettről a tájékoztató?

A tájékoztatóban az szerepel, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelnek-e adatot a kérelmezőről, vagy sem. Amennyiben a bűnügyi nyilvántartási rendszerben a kérelmezőre vonatkozó adatokat kezelnek, a tájékoztató mellékletében a bűnügyi nyilvántartási rendszer minden résznyilvántartásában a kezelt összes adat szerepel.

Kérheti leendő munkáltatóm, hogy a tájékoztatót bemutassam neki az alkalmazásom előtt?

Nem, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyújtott tájékoztatás kizárólag az érintett tájékoztatását szolgálja, nem szolgálhat arra, hogy a jelenlegi vagy a leendő munkáltató munkavállalója bűnügyi előéletét ez alapján vizsgálja. A munkáltató hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérheti.

Mi történik, ha folyó éven belül kétszer is kérek tájékoztatást/helyesbítést/törlést?

Amennyiben a legutóbbi tájékoztatás/helyesbítés/törlés iránti kérelemre adott tájékoztatás óta a nyilvántartott adatokban változás nem állt be, akkor erről a tényről és a díjfizetési kötelezettségről tájékoztatjuk a kérelmezőt. A kérelmező mindezek ismeretében dönthet arról, hogy kérelmét fenntartja-e. Amennyiben a legutóbbi kérelemre adott válasz óta a nyilvántartott adatokban változás állt be, úgy a kérelmet ismét ingyenesen válaszolja meg a bűnügyi nyilvántartó szerv.

Valamely rólam nyilvántartott adat véleményem szerint nem a megfelelő, mit tehetek?

Helyesbítés iránti kérelmet kell előterjeszteni, melyben a személy azonosításához szükséges adatok mellett a helyesbítéssel érintett adatkör pontos megjelölése, valamint a helyesbítés indokának előadása szükséges, lehetőség szerint az érintett dokumentumok megjelölésével.

Méltányosságból, nehéz anyagi körülményeimre tekintettel kérhetem a rólam nyilvántartott adatok törlését?

Nem, az adatok törlésére, módosítására kizárólag a törvényben meghatározott esetekben (ilyen tartalmú adatközlés alapján vagy meghatározott nyilvántartási idők elteltekor) van lehetőség.


Jog