Diákhitel1 részletek 2023:

A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt.

A hitelfelvevő által igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összegei szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 150 000 forint (legkisebb 15 000 forint).

A Diákhitelt havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben lehet felvenni. Aki félévente egy összegben igényli a folyósítást, az egy összegben kapja meg a teljes szemeszterre jutó, 5 havi Diákhitelt.

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértéke a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint kerül meghatározásra, érvényes mértéke 1,99 %.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább 7 nappal hirdetményként kerül közzétételre két országos napilapban, a Diákhitel Központ honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben.

A Diákhitel visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnését követően, illetve legkésőbb a 45. életévének betöltését követő 4. hónap első napjától kell. A hitelfelvevőknek a hitel és a kamat összegét kell visszafizetnie. A tartozás két részből áll: a tőketartozásból és az ügyleti kamatból. Az adott évben meg nem fizetett kamat évente egyszer, december 31-én tőkésítésre kerül.

Diákhitel2 részletek 2023

A Diákhitel2-t 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje arányosan csökken azoknak a szemesztereknek a számával, amelyben már megkapta a Diákhitel2-t.

Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, ennél az összegnél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem/főiskola számára utalja.

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértéke a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint kerül meghatározásra.

A kötött felhasználású Diákhitel2 állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%. A kamat fennmaradó részét az állam átvállalja.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább 7 nappal hirdetményként kerül közzétételre két országos napilapban, a Diákhitel Központ honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben.

Jogosultak köre - Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

- 45. életévét még nem töltötte be (abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévét);

- magyar állampolgár;

- menekültként elismert;

- letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,

- Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik. (A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki 3 hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja; kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult;
aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.)

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

- felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik;

- lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette;

- az adott képzési időszakra bejelentkezett és

- nem rendelkezik érvényes szabad felhasználású Diákhitel szerződéssel.

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az,

- akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel-szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy hitelszerződéssel rendelkezhet;

- akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta;

- aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

Hogyan lehet Diákhitelt igényelni - Elektronikus ügyintézés Ügyfélkapu-azonosítással:

Személyes megjelenés nélkül, elektronikus hiteligénylésre abban az esetben van lehetősége, amennyiben az igénylést tanulmányi rendszeren keresztül kezdeményezi és rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel. A tanulmányi rendszerben kezelt, a hallgatói hitel igényléséhez szükséges adatai átadásra kerülnek a Diákhitel Központ részére. Az elektronikus aláíráshoz szükséges lesz bejelentkeznie a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületére, a bejelentkezéshez használhatja ügyfélkapus bejelentkezési adatait.

A felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerén (Netpun/ETR) keresztül  kezdeményezhet Diákhitel igénylést. Ha tanulmányi rendszerből indítja az igénylést,  az intézménynél meglévő  személyes és tanulmányi adatait automatikusan átveszi a Diákhitel Központ.

Diákhitel igénylése 2023-ban személyes ügyintézés által

Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel, intézményében ETR-rendszert használnak, vagy nem szeretné szerződését elektronikusan aláírni, a kitöltött hiteligénylési adatlapok nyomtatására és leadására az adott intézmény leadási helyein, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Egyéb információk

Ha nem kívánja tanulmányi rendszerből indítani az igénylést, a szükséges adatlapokat a www.diakhiteldirekt.hu online ügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést. Az igénylés leadásakor kérjük, szíveskedjen magával vinni személyes okmányait, lakcímkártyáját, adókártyáját és saját nevére szóló bankszámlájának számát is!

Kötelezettségmulasztás

Késedelmi kamat: Ha késve érkezik be a kötelező törlesztőrészlet, vagy elmarad a befizetés, akkor késedelmi kamatot számítanak fel. A hátralék naponta nő a késedelmi kamat összegével egészen addig, amíg a tartozást nem rendezik. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik. A késedelmi kamatláb mértéke: 2004. május 1-ét megelőzően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamat 4 százalékkal, a 2004. április 30-át követően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamatnak a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával növelt összege.

Mielőtt hátralékát kifizetné, Diákhitel Direkt-fiókjában vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű megtudakolni az elmaradás pontos összegét.

Szerződés felmondása:

Az Üzletszabályzat értelmében a Diákhitel Központnak kötelessége azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést:

- ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti;

- ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt;

- súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása),

- ha nem teljesíti a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti

kérelmet elutasító döntésben foglalt kötelezettséget.

Diákhitel igénylésekor benyújtandó dokumentumok:

- bármilyen személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány VAGY útlevél VAGY vezetői engedély)

- lakcímkártya

- adókártya

- saját névre szóló bankszámla száma


Pénzügy Iskola