Ki jogosult a támogatást igénybe venni?

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2023-ban is az a személy igényelhet, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás - megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

Jogosultak köre - aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg. 

Az az aktív korú személy,

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

- aki fogyatékossági támogatásban részesül (az eddig felsoroltak a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy), vagy

- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy

- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama a kérelem beadásának időpontját megelőző 1 éven belül lejárt, vagy

- akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött,vagy

- akinek esetében a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 3 hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat,  ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2022. évben 25.650,- Ft) és vagyona nincs.

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek,

•    letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,

•    magyarországi tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

•    gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,

•    gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig, 

•    az Flt. szerint álláskeresési támogatásban részesül,

•    katonai szolgálatot teljesít,

•    köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

•    képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, 

•    megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, 

•    az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül

Mit kell tenni az igényléshez, hogyan kell eljárni?

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő Foglakoztatás helyettesítő támogatásra (FHT) való jogosultság megállapítása iránti kérelmét. Az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva érhető el a kitöltendő kérelem űrlap.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az elbírálás eredményét az ügyfél elektronikus úton kapja meg, az Ügyfélkapun keresztül elérhető értesítési tárhelyre kerül kiküldésre. 

Kötelezettségmulasztás

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek az állami foglalkoztatási szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételt, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

Milyen határidőket kell betartani?

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap.

Milyen dokumentumokra van szükség az igényléshez?

Minden esetben:

- Kérelem űrlap / formanyomtatvény

- Vagyonnyilatkozat, továbbá

- A közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint ha a gyermek tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.

Nem foglalkoztatott személy esetében:

- az állami foglalkoztatási szervként igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

- az állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.

Azon kérelmező esetében, aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző 2 évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább 1 év időtartamig együttműködött, az állami foglalkoztatási szerv igazolása együttműködésről.

Akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, az ellátások megszűntetéséről szóló határozat.

Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani.

A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás költségmentes.

Eljáró szerv:  Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

Felettes szerv/jogorvoslat

Szakmai fellettes szerv a Belügyminisztérium.

Jogorvoslat: A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a közléstől számított harminc napon belül. 

Egyéb információk

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2022. évben 22.800,- Ft, napi összege 760,- Ft..

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT, KIVÉVE, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az ügyintézés a www.magyarorszag.hu oldalról, Ügyfélkapus belépés segítségével elektronikusan is elindítható.

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 32-32/A. §, 33-36. §-a

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15-19. §

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés h) pontja

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja


Pénzügy Munka