A postai küldemény átvételétől elzárkózó írásbeli nyilatkozatot tevő személy utólagos beazonosíthatósága érdekében a Posta elvárja, hogy a nyilatkozat tartalmazza a címzett vagy meghatalmazott saját kezű aláírását, valamint a személyazonosság igazolására alkalmas okmány elnevezését, betűjelét és számát.

Az átvétel megtagadása esetén ennek tényét, mint kézbesíthetetlenségi okot a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön írásban jelzett nyilatkozata alapján a Posta feltünteti (jelzi) a postai küldeményen, hivatalos irat esetében a tértivevényen is, ezután a postai küldeményt – értesítő hátrahagyása, vagy a Posta részére rendelkezésre bocsátott, a címzett SMS fogadására alkalmas belföldi hívószámú mobil rádiótelefonjára, vagy e-mail címére vagy más hivatalos elektronikus elérhetőségére küldött értesítés mellőzésével és rendelkezésre tartási (őrzési) idő biztosítása nélkül – a feladó részére visszakézbesíti.

Postai levél feladás díja 2021

Nem minősül a postai küldemény átvétele megtagadásának, amennyiben:

a) a címzett vagy meghatalmazott a kézbesítéskor esedékes díj megfizetését az összeg mértéke vagy a fizetési mód miatt csak a kézbesítési kísérletet követően, a 6.8.1 pontban rögzített rendelkezésre tartási (őrzési) időn belül vállalja teljesíteni, vagy

b) a címzetten és meghatalmazotton kívüli egyéb jogosult átvevő nem kívánja átvenni a postai küldeményt, vagy elzárkózik a kézbesítéskor esedékes díj megfizetésétől, az átvétel jogcímének vagy személyazonosságának igazolásától, továbbá a kézbesítési okirat vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszköz, illetve tértivevény aláírásától (vagy a 6.2.1. pont szerinti bejelentés esetében azt, vagy a tanúsító jelzést tartalmazó bélyegzőlenyomat elhelyezésétől), vagy az átvétel során feltüntetendő adatok rögzítésétől.

A fenti bekezdés szerinti esetekben a címzett részére a postai küldemény érkezéséről a Posta értesítőt hagy hátra vagy – ha az a Posta részére rendelkezésre áll – a címzett SMS fogadására alkalmas belföldi hívószámú mobil rádiótelefonjára, vagy e-mail címére vagy más hivatalos elektronikus elérhetőségére értesítést küldhet.


Jog