A megkésett jogharmonizáció végett jelen esetben is életbe lép az apasági szabadsághoz hasonló átmeneti rendelkezés, amely szerint ha a munkavállaló gyermeke augusztus 2. és 2023. június 30-a között tölti be 3. életévét, úgy a munkáltatónak 2023. június 30-ig biztosítania kell a szülői szabadságot a munkavállaló erre irányuló kérelmére.

Ezen szabadság időtartamára járó díjazás mértéke a távolléti díj 10%-a azzal, hogy a munkavállalót megillető gyermekgondozási díj (GYED) és gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összegével csökkenteni kell.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a szülői szabadság időtartamát nem szakíthatja meg, illetve a szülői szabadság kiadását a kérelemben megjelölt kezdő időponthoz képest 60 nappal elhalaszthatja, azonban köteles megjelölni azt az időtartamot, amikor viszont biztosítani tudja ennek kiadását.

Az apasági szabadságra vonatkozó szabályok alapján vonatkozik felmondási tilalom a szülői szabadság időtartamára is.

Rugalmas munkafeltételek kisgyermekes szülők részére

A távmunkavégzésben való foglalkoztatást és részmunkaidőre jogosultak gyermekük 8 éves koráig azon szülők, akiknek munkaviszonya már legalább 6 hónapja fennáll. A munkavállaló egy általa meghatározott időtartamra és írásbeli kérelem útján igényelheti a munkavégzése helyének és munkarendjének módosítását.

Jelen esetben a munkáltatónak arra kell figyelmet fordítania, hogy a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül választ adjon a munkavállalónak, amennyiben nem teszi, a munkavállaló bírósági úton igényelheti a munkáltatói jognyilatkozat pótlását a rugalmas munkafeltételeket illetően.

Gondozókat megillető munkaidő-kedvezmény 2023-ban

Azon munkavállaló, aki a vele közös háztartásban élőt kezelőorvos által igazoltan súlyos egészségügyi okból kifolyólag gondozza, felmenthető a munkavégzési kötelezettség alól évi 5 munkanap erejéig.

A munkáltatónak kötelessége felmentenie a munkavállalót erre irányuló szándéknyilatkozata esetén, azonban díjazást ezen időtartamra nem ír elő a jogszabály. Írásbeli kérelem formájában benyújtva igényelheti a rugalmas foglalkoztatást is a gondozó, megjelölve ennek időpontját, amelynek megválaszolására a munkáltató szintén kötelezve van.


Jog Munka