Ki kaphat utazási költségtérítést 2023-ban?

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár. Ha a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából a helyi önkormányzat csoportos utazást szervez, akkor az egyébként a biztosítottnak járó utazási költségtérítési támogatás hatvan százaléka az önkormányzatot illeti meg.

Ebben az esetben az utazási költségtérítési támogatás iránti igény - mint követelés - a helyi önkormányzatra száll át, aki az adott csoportos utazáson részt vett biztosítottakra tekintettel összesített követeléseket - a Polgári Törvénykönyv engedményezésre vonatkozó szabályainak figyelembevételével - egy összegben érvényesítheti a Magyar Államkincstár Központ által erre rendszeresített formanyomtatványon az Egészségbiztosítási Alappal szemben.

Helyi utazás költségeihez támogatás nem vehető igénybe.

Hogyan igényelhető utazási költségtérítés 2023-ban?

A helyi önkormányzat a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Ennek érdekében az önkormányzat Hivatali Kapujához hozzárendelt ügykezelőnek be kell jelentkeznie a Személyre Szabott Ügyintézési Felületre (SZÜF), majd ki kell töltenie és be kell küldenie az „Utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem - helyi önkormányzat” elnevezésű elektronikus űrlapot.

A helyi önkormányzat az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet személyesen, illetve postai úton - tehát papír alapon - nem terjesztheti elő.

A kérelmen a helyi önkormányzatnak meg kell adnia:

- az önkormányzat nevét,

- az önkormányzat székhelyét,

- az önkormányzat adószámát,

- az önkormányzat azon bankszámlaszámát, ahová az utazási költségtérítési támogatás utalását kéri,

- a szűrővizsgálat időpontját,

- a szűrővizsgálat helyét,

- a szűrővizsgálaton megjelent biztosítottak természetes személyazonosító adatait és tajszámát.

Milyen határidőket kell figyelembe venni utazási költségtérítés esetén?

Az egészségbiztosítási szervre irányadó ügyintézési határidő annak a függvénye, hogy milyen eljárásban kerül sor a kérelem elbírálására. Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap.

Ha a hatóság megállapítja, hogy a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet teljes eljárásban bírálja el. Teljes eljárásra történő áttérés esetén az egészségbiztosító - amennyiben annak feltételei fennállnak - elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap.

A helyi önkormányzat által az utazási költségtérítési támogatás iránti igény a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából szervezett csoportos utazás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető.

Milyen dokumentumok, papírok kellenek utazási költségtérítés igényléséhez 2023-ban?

A helyi önkormányzatnak az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemhez nem kell semmilyen mellékletet csatolnia.

A kérelemhez nem csatolandók az önkormányzat által szervezett csoportos utazáson részt vett biztosítottak szűrővizsgálati behívására vonatkozó dokumentumok sem.

Hová kell fordulni utazási költségtérítés kérésekor 2023-ban?

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el.

Budapesti és Pest megyei helyi önkormányzatok esetében az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le.

A megyei (fővárosi) kormányhivatalokon belül a kérelmeket az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó osztályok bírálják el.

A megállapított utazási költségtérítési támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

Felettes szerv/jogorvoslat

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem alapján indult hatósági eljárásban hozott döntéssel (beleértve a határozathozatal mellőzésével hozott döntést is) szemben közigazgatási per kezdeményezhető az illetékes törvényszéknél.

Ha a megyei (fővárosi) kormányhivatal sommás eljárásban hozta meg a döntését, akkor annak közlését követő 5 napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.

A megyei (fővárosi) kormányhivatalnak az utazási költségtérítési támogatással kapcsolatos hatósági ügyeiben a Magyar Államkincstár Központ jár el felügyeleti szervként. A Magyar Államkincstár Központban ezen feladatokat a Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátások Osztálya látja el.

Egyéb információk

A helyi önkormányzat valamennyi biztosított után a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. mellékletben foglaltak szerint számított összeg 60 százalékára jogosult utazási költségtérítési támogatásként.

Az utazási költségtérítési támogatás a helyi önkormányzat székhelye és a szűrővizsgálat helye közötti távolság alapján kerül meghatározásra.

A helyi önkormányzat székhelye és a szűrővizsgálat helye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Magyar Államkincstár által alkalmazott település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

Fogalmak:

Biztosított: az utazási költségtérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban álló személy, valamint a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy (ideértve azt a személyt is, aki után a központi költségvetés járulékot fizet).

Egészségbiztosító: az egészségbiztosítási szerv.

Egészségbiztosítási szerv:

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK),

- az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

a kormányablak és

- az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár Központ.

Helyi utazás: a település közigazgatási határán belül történő utazás, ha a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye ugyanazon településen található.


Jog Utazás