Milyen esetekben jár a dolgozónak végkielégítés a Munka Törvénykönyve szerint 2023-ban?

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha:

- a munkáltató jogutód nélkül megszűnik,

- a munkáltató személyében változás következik be és a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik

feltéve, hogy a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a törvényben meghatározott tartamban fennáll.

Mik a végkielégítés feltételei?

(2) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),

b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó

tartamát. 

(3) A végkielégítés mértéke, összege - mennyi végkielégítés jár 2023-ban?

a) legalább 3 év esetén egyhavi,

b) legalább 5 év esetén kéthavi,

c) legalább 10 év esetén háromhavi,

d) legalább 15 év esetén négyhavi,

e) legalább 20 év esetén öthavi,

f) legalább 25 év esetén hathavi

távolléti díj összege.

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni. 

(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés:

a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,

b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,

c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi

távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Milyen esetekben nem jár végkielégítés?

(5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha:

a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Felmondás 2023 és felmondási idő 2023-ban


Pénzügy Jog Munka