Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

Ki jogosult az egyéni tanrendet kérelmezni?

- Kiskorú törvényes képviselője (szülő, gyám)

- Nagykorú tanuló

Egyéni tanrend kérelmezésének folyamata 2023-ban

Az egyéni munkarend engedélyezéséhez a szülő (gyám), nagykorú tanuló esetében a tanuló kérelmet kell benyújtson az Oktatási Hivatalhoz ügyfélkapun vagy postai úton. A kérelmek pontos kitöltése és a gyors ügyintézés érdekében javasolt az Oktatási Hivatal által közzétett űrlap használata.

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

Kötelezettségmulasztást követünk el akkor...

Ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága megállapítja, hogy a tanuló kizárólagosan egyéni munkarendben teljesítheti tankötelezettségét, a szülő/gyám köteles benyújtani az egyéni munkarend iránti kérelmet az Oktatási Hivatalhoz. Ennek elmulasztása szabálysértési felelősséget vonhat maga után. Egyéb esetben a szülőnek/törvényes képviselőnek nincs kérelembenyújtási kötelezettsége.

Egyéni tanrend kérelmezésekor figyelendő határidők 2023

A kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül:

- ha a kérelem orvosolhatatlan hibában szenved, visszautasítja azt,

- ha a tényállás tisztázott (sommás eljárás), dönt,

- tisztázatlan tényállás esetén (teljes eljárás) hiánypótlási felhívást küld az ügyfélnek és/vagy egyéb eljárási cselekményt (pl. iskolaigazgató, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat megkeresése stb.) hajt végre,

- teljes eljárás esetén az ügyintézési határidő 60 nap.

Milyen dokumentumokra van szükség az egyéni tanrend kérelméhez?

A kérelem mellékletei:

A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, azonban bizonyos esetekben egyéni munkarend kizárólag az azt megalapozó dokumentum alapján engedélyezhető.

1. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanuló esetében: A nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, mely szerint a sajátos nevelési igényű / beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló egyéni munkarendben folytathatja tanulmányait.

2. Tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetében:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény, mely szerint a tanuló tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait.

3. Versenysportolói tevékenység esetében: Sportegyesületi igazolás, mely tartalmazza a sportoló időbeosztását (edzések, versenyek időpontja, gyakorisága)

Az egyéni munkarend indokoltságát alátámasztó bármilyen egyéb dokumentum is csatolható.

Amennyiben a kérelmet a gyám nyújtja be, a gyám kirendeléséről szóló döntést csatolni kell a kérelemhez.

Amennyiben a szülő/gyám helyett más személy nyújtja be a kérelmet, a kérelemhez csatolni kell a szülő/gyám által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

A kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok

Kérelmében a kérelmező nyilatkozik arról, hogy:

- az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja,

- az egyéni munkarendre vonatkozó tájékoztatót megismerte,

- a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,

- a gyermek felügyeleti jogát gyakorló másik szülő egyetértésével vagy a felügyeleti jogot egyedül gyakorló szülőként nyújtja be a kérelmet.

Amennyiben az egyéni munkarend iránti kérelmet a kérelmező arra alapozva nyújtja be, hogy a tanuló életvitel-szerűen külföldön tartózkodik, nem szükséges ezt bizonyító dokumentumokat csatolni a kérelemhez abban az esetben, ha a kérelmező a külföldi tartózkodással, illetve a tankötelezettség külföldi teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatot tesz.

Fizetési kötelezettség:  Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv: Oktatási Hivatal

Felettes szerv/jogorvoslat

A Hivatal döntését közigazgatási perben lehet megtámadni, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes Törvényszék előtt. A keresetlevelet a Törvényszéknek címezve, de az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a döntés közlését követő 15 napon belül.

Kapcsolódó nyomtatványok

- Meghatalmazás,

- egyéb az ügyfél által az ügy kimenetele szempontjából relevánsnak tartott dokumentum.

Vonatkozó jogszabályok

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet


Jog Iskola