Élettársi kapcsolat vagyonjoga 2023

Az élettársi kapcsolat tényhelyzet, a jogalkotó a tényleges viszony fennállásához és nem egy hatóság előtt létrejött kapcsolathoz fűz jogkövetkezményeket.

Az élettársak jogai és kötelezettségei tekintetében a Polgári Törvénykönyv Kötelmi jogi és Családjogi Könyve is tartalmaz normákat.

Az élettársi kapcsolat vagyonjogi következményei az alábbiak:

A törvény az élettársak közötti vagyonjogi rendszerként a közszerzeményi rendszert írja elő, vagyis a felek – a házastársaktól eltérően – együttélésük alatt önálló vagyonszerzők, az életközösség megszűnésekor érvényesíthetnek egymás között kölcsönösen kötelmi igényt a vagyonszaporulatra.

Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat – a törvénytől eltérően – az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy a Polgári Törvénykönyv alapján – a házastársak között érvényesülhet (pl.: teljes vagyonelkülönítés).

Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy az élettársak a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezzék. Ez a szerződés is akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

Az élettársak az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további használatáról, de ez a megállapodás nincs alakszerűséghez (pl: közokirati vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formához) kötve.

Családjogi joghatások élettársi viszony esetén

Az élettársi viszonyhoz abban az esetben fűződhetnek családjogi joghatások, ha a kapcsolat legalább egy évig fennállt és az élettársaknak közös gyermeke született.

Ilyen családjogi jogkövetkezmények a következők:

- élettársi tartás: a Polgári Törvénykönyv szerint az életközösség megszűnése esetén volt élettársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, feltéve, hogy az életközösség legalább egy évig fennállt és az élettársak kapcsolatából gyermek született;

- lakáshasználatra való jogosultság: a lakáshasználatra való jogosultság szempontjából elsődleges a kiskorú gyermek érdeke.

Az élettársi kapcsolat bizonyítása

Az élettársi kapcsolat fennállásának, illetve időtartamának vitatása esetén (pl.: valamilyen jogosultság igénylése miatt igazolni kell az élettársi kapcsolatot) az élettársak az életközösség fennállását többféleképpen is bizonyíthatják.

Az élettársi kapcsolat bizonyítását könnyíti meg a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (lásd: Regisztrált partnerkapcsolat).

Az élettársi nyilvántartás – az ellenkező bizonyításig – igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel.

Figyelemmel arra, hogy az élettársi kapcsolat tényhelyzet, az életközösség léte más módon is bizonyítható (pl. tanú által).

Ha az élettársak nem szerepelnek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett nyilvántartásban, és vitatható a kapcsolatuk ténye, akkor az élettársat terheli az élettársi kapcsolat fennállásának más módon való bizonyítása.


Jog