KI igényelhet GYET-et 2023-ban?

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is.

Az ellátás célja, hogy kisgyermekkorban támogatást nyújtson a nagycsaládosok részére a gyermekek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

GYET-re jogosultak köre 2023-ban

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is, aki saját háztartásában legalább 3 kiskorút nevel, és a legkisebb kiskorú nem töltötte be a 8. életévét.

Hogyan és kinél kell kérelmezni a GYET-et?

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

- személyesen bármelyik kormányablakban;

- személyesen, vagy postai úton a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz;

- elektronikus úton, A Magyar Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

Kötelezettségmulasztás

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, amely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti. Be kell jelenteni:

- ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül;

- az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését;

- az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét;

- az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását;

- a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését, továbbá ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül;

- ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy kereső tevékenységet folytat, kivéve, ha az a heti 30 órát nem haladja meg, illetve ha a keresőtevékenységet az otthonában folytatja;

- az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.
Határidők

A gyermeknevelési támogatás legfeljebb e bejelentés hónapját megelőző második hónap elejétől visszamenőleg lehet érvényesíteni.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

Milyen dokumentumokra van szükség a GYET igényléshez?

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Az eljáró szerv a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme Budapest, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye területén van: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el.

Ha az ügyfél lakcíme, ennek hiányában utolsó magyarországi lakcíme az összes többi, fent nem említett megyében van: Vas Megyei Kormányhivatal jár el.

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv a Magyar Államkincstár. A családtámogatási ügyben eljáró hatóság döntése ellen közigazgatási per indítható.

Mennyi a GYET 2023 összege?

A GYET havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegével.

A GYET a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől annak 8. életévéig jár. Ha a 18. életév alatti gyermekek száma 3 alá csökken, megszűnik a jogosultság.

A GYET-ben részesülő személy kereső tevékenységet maximum 30 órát folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthonról végez munkát.

Kapcsolódó nyomtatványok: A nyomtatványok elérhetőek: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/

Vonatkozó jogszabályok: 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

Fogalmak

Kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység.

Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülővel, annak házastársával, vagy élettársával életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.


Pénzügy Gyermek