Kiiratkozás általános iskolából, kiiratkozás középiskolából

A magyar köznevelésből kizárólag az a tanuló iratkozhat ki, aki nem tanköteles.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti.A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti. Azon köznevelési intézményből lehet kiiratkozni ezen eljárás során, amelyben a tanulók tankötelezettségüket teljesítik, így különösen az általános iskolából vagy középiskolákból.

Jogosultak köre

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

Mit kell tennie annak, aki szeretne kiiratkozni az iskolából?

A nem tanköteles tanuló vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője kezdeményezi a magyar köznevelésből való kiiratkozást a köznevelési intézmény felé.

Határidők

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Fizetési kötelezettség nincsen, az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: az adott köznevelési intézmény.

Felettes szerv/jogorvoslat

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A köznevelési intézmény tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntése ellen minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. A jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem esetén is a fenntartó jár el.

- a tankerületi központok elérhetőségei a http://kk.gov.hu/tankeruletek oldalon találhatóak;

- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elérhetőségei a https://www.nive.hu/ oldalon találhatóak;

- az Agrárminisztérium elérhetőségei a https://kormany.hu/agrarminiszterium oldalon találhatóak.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.


Iskola