A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek a jogszabály által biztosított kedvezményekkel élhet, és támogatásban részesülhet Magyarország területén.

Olyan kedvezmények és támogatások ezek, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett, külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni. 

Ki jogosult Magyar Igazolvány igénylésére?

A szomszédos államban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek és hozzátartozóik.

Kérelmére Magyar igazolványra jogosult a magát magyar nemzetiségűnek valló, szomszédos államban lakóhellyel rendelkező személy (kiskorú esetén törvényes képviselője útján),

- aki magyar állampolgár, vagy

- aki tud magyar nyelven, vagy

- akit a lakóhelye szerinti állam

    - magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy 

    - területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy

    - területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Ezekről a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolást állít ki.

Kérelmére Magyar hozzátartozói igazolványra jogosult az a hozzátartozó, aki:

- a Magyar igazolványra jogosult magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, továbbá

- olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már rendelkezik Magyar igazolvánnyal vagy arra egyébként jogosult.

Hogyan kell igényelni a Magyar Igazolványt 2023-ban?

Magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem benyújtható a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelmet, mint elbíráló hatósághoz a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbítják.

Milyen határidőket kell figyelembe venni?

Az igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 25 nap, melybe a kézbesítés ideje nem számolható bele.

Milyen dokumentumok szükségesek a Magyar Igazolvány igényléséhez?

- Személyazonosságot igazoló érvényes okmány,

- lakcímkártya,

- 1 db igazolványkép,

- ha a kérelmét nem magyar nyelvtudásra alapozza, akkor annak igazolása, hogy: magyar állampolgár a kérelmező, vagy annak igazolása, hogy a kérelmezőt

- a lakóhelye szerinti állam magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántartja,

- a lakóhelye szerinti állam területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartják számon;

- ha hozzátartozói minőségére tekintettel kérelmezi, születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat, azaz a hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat és azon magyar nemzetiségű személy Magyar igazolványának okmányazonosítója vagy Magyar igazolvány kiadására irányuló kérelmének száma, akire tekintettel a magyar hozzátartozói igazolványt igénylik.

Fizetési kötelezettség nins, illetékmentes a kiállítás.

Eljáró szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Felettes szerv/jogorvoslat:  Fővárosi Törvényszék

Egyéb információk

A törvény a magukat magyar nemzetiségűnek valló személyekkel együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekekre (a továbbiakban: hozzátartozó) akkor is kiterjed, ha utóbbiak nem vallják magyar nemzetiségűnek magukat.

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre,

- aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;

- akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;

- aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

A törvény hatálya alá tartozó személyek által igénybe vehető kedvezmények és támogatások a következők:

- Művelődés, kultúra, tudomány pl. könyvtárlátogatás; a kedvezményekre való jogosultságot a ,,Magyar igazolvány”, illetőleg a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

- Kitüntetés, ösztöndíjak elnyerésének lehetősége:

- Utazási kedvezmények Magyarország területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön – vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán – utazási kedvezményekben részesül.

- Diákkedvezmények

- Pedagógusok és oktatók támogatása

- Határon túli kihelyezett képzés

- A szomszédos államokban nyújtható oktatási támogatás

- Munkavállalás

- Határon túli szervezetek támogatása

A kedvezmények és támogatások igénybevételére való jogosultságot ,,Magyar igazolvány”, illetőleg a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

Ki nem jogosult Magyar igazolványra?

Nem jogosult Magyar igazolványra,

- aki már rendelkezik érvényes Magyar igazolvánnyal, vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;

- aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;

- aki nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott igazolással.

Milyen feltételek alapján lehet a hozzátartozó jogosult a magyar hozzátartozói igazolványra?

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, kérelmére magyar hozzátartozói igazolványra jogosult az a hozzátartozó, aki: 

- a magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, továbbá

- olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már rendelkezik ,,Magyar igazolvány''-nyal vagy arra egyébként jogosult.

Mikor nem jogosult hozzátartozói igazolványra a hozzátartozó?

- ha már rendelkezik érvényes magyar hozzátartozói igazolvánnyal, vagy Magyar igazolvánnyal, kivéve,

- ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás miatt terjesztette elő;

- ha beutazási és tartózkodási tilalom vagy kiutasítás hatálya alatt áll;

- ha nem rendelkezik a jogosultságot alátámasztó igazolással;

- ha olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri a Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítását,

    - aki nem rendelkezik a jogosultságot alátámasztó igazolással;

    - akinek a Magyar igazolvány iránti kérelmét az elbíráló hatóság elutasította;

    - akinek a Magyar igazolványa érvénytelen.

Hol vehető át a kész igazolvány?

Az igazolványt a kérelmező – kérelemben feltüntetett – választása szerint:

- a megyei kormányhivatalnál,

- az elbíráló hatóságnál,

- külföldön a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnél, vagy

- a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviselet által – könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postára adott igazolvány esetében postai úton veheti át.

Milyen utazási kedvezmények vehetők igénybe?

Magyarország területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön – vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán – utazási kedvezményekben részesül a jogosult.

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult:

- a 6. életévét be nem töltött gyermek,

- a 65. életévét betöltött személy.

90%-os menettérti utazási kedvezményre jogosult a magát magyar nemzetiségűnek valló személy és hozzátartozója a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön

- évente 4 alkalommal,

- csoportos utazás esetén a 18 éven aluli, a törvény hatálya alá tartozó személyek legalább 10 főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő évente 1 alkalommal.

A kedvezményekre való jogosultságot a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

Kik jogosultak a diákkedvezményekre?

Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

Milyen pedagóguskedvezmények vehetők igénybe?

Óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus az oktatásért felelős miniszter által meghatározott éves keretszám terhére jogosult magyarországi rendszeres továbbképzésben részt venni, és kedvezményeket igénybe venni. Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, részt vehet továbbá magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzésben.

A továbbképzést végző magyar oktatási intézménytől a továbbképzésben való részvétele tartamára a külön jogszabályban meghatározott mértékben:

- a szállás- és étkezési költségének megtérítését,

- az útiköltségének megtérítését, továbbá

- a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulást igényelheti.

Az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus-, illetve oktatói kedvezményre jogosult. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.


Jog