Ki jogosult az ellátásra?

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki:

- a kérelem benyújtását megelőző

     - 5 éven belül legalább 1095 napon át,

     - 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy

     - 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,

- keresőtevékenységet nem végez és

- rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kérelmet az ügyfél, törvényes képviselője (gondnoka), illetőleg meghatalmazottja terjesztheti elő.

Milyen űrlapot/adatlapot kell kitölteni az igényléshez?

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített elektronikus űrlapot, vagy a papír alapú formanyomtatványt, melyhez a „Benyújtandó dokumentumok” pontban felsorolt iratokat kell csatolni.

Milyen határidőket kell betartani az eljárás során?

Az ügyintézési határidő 60 nap. Amennyiben ellátás kerül megállapításra, annak összegét a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság  az erről szóló döntés beérkezését követő 13 napon belül folyósítja.

A rehabilitációs ellátás az ellátást megállapító döntést követő naptól, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától, a rokkantsági ellátás legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

Benyújtandó dokumentumok, a beadványhoz csatolni szükséges:

- a háziorvos által kitöltött „Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” megnevezésű nyomtatványt,

- egészségi állapotra vonatkozó összes orvosi dokumentációt,

- papír alapú beadvány esetén „Nyilatkozat a komplex minősítéshez” elnevezésű nyomtatványt,

- amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

- a kérelem benyújtását megelőző - rendelkezésre álló - 15 éven belüli munkáltatói igazolásokat, illetve a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (TB igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.),

- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, illetve a keresőtevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó munkáltatói igazolásokat,

- rendszeres pénzellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozatot,

- mezőgazdasági őstermelő esetén őstermelői igazolványt és az érvényesített betétlapot,

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést, valamint amennyiben munkaviszonyban áll a társas vállalkozással, munkaszerződést vagy azok hitelesített másolatát,

- amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenést mozgás- vagy járóképtelenség akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,

- a közlekedőképesség vizsgálatára is vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat,

- amennyiben 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, az iskolai tanulmányok folytatását vagy megszűnésének időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,

- a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot,

- meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a szabályszerű meghatalmazást.

Fizetési kötelezettség nincsen, az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs hatósága folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén, valamint külföldön élő, vagy Magyarországon lakcímmel nem rendelkező kérelmezők esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

Felettes szerv/jogorvoslat

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó rehabilitációs hatóságnál kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatja be. 

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában nyújthatja be.

Hogyan tudjuk benyújtani az igényt? Online?

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása iránti kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen vagy postai úton.

Elektronikus úton: ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített űrlap segítségével terjeszthető elő a kérelem.

Postai úton: a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak, mint rehabilitációs hatóságnak címezve.

Személyesen: a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, mint rehabilitációs hatóság ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban.

Az elektronikus űrlap 1.6.4. pontjában szereplő közlekedőképesség minősítését abban az esetben célszerű igényelnie, amennyiben az így készült szakvéleményt az alábbi hatóságoknál, a felsorolt ügyekben fel kívánja használni:

- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos kérelem esetében a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (az okmányirodán);

- gépjárműadó-mentesség iránti kérelem esetében a jegyzőnél (önkormányzati adóhatóságnál);

- személygépkocsi szerzési vagy átalakítási támogatás esetén a megyei (fővárosi) kormányhivatalnál;

- akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézetnél.


Munka