Jogosultak köre

Az elhunyt házastársa, közeli hozzátartozója.

Hogyan lehet igényelni a temetési segélyt a helyi önkormányzattól?

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

A kérelem formanyomtatvány, illetve:

- a halált megállapító orvos által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány,

- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,

- az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata /özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata/

- kérelmező nevére kiállított temetési számla másolata.

Mennyibe kerül az eljárás?

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv - hová kell fordulni a segély igényléséhez?

Az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerinti helyi önkormányzat.

Felettes szerv/jogorvoslat

A döntéssel szemben közigazgatási per indítható.

Egyéb információk - hány százalékát fizetik ki a temetési költségnek?

Haláleset esetén, ha az elhunyt családja rászorul, akkor az átlagos temetési költség 10%-ától a teljes összeg erejéig terjedhet az önkormányzati támogatás.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A települési önkormányzat a rendeletében a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

Kapcsolódó nyomtatványok

A formanyomtatvánnyal kapcsolatban részletes tájékoztatás az eljárásban illetékes önkormányzattól kérhető.

Vonatkozó jogszabályok

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

Fogalmak:

Halottvizsgálati bizonyítvány: az elhunyt vizsgálatát végző orvos a vizsgálat befejeztével állítja ki, tartalmazza az elhunyt adatait, és a halál okát és körülményeit.

Anyakönyv: az elektronikus és a papír alapú anyakönyv, mely tartalmazza a születéssel, a házassággal, a bejegyzett élettársi kapcsolattal és a halálesettel kapcsolatos adatokat.

forrás: magyarország.hu


Pénzügy