A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik. 

A rendszámtábla állandó vagy ideiglenes fajtájú, amelynek formátuma:

a) az 1990. augusztus 6-át követően kiadott rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza,

b) a 2004. május 1-jét követően kiadott

    ba) állandó rendszámtábla a 11. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot és fehér H jelzést tartalmazza,

    bb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a magyar nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza, vagy

c) a 2022. július 1-jétől bevezetett

    ca) állandó rendszámtábla a 11/A. melléklet szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést és Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) tartalmazza,

    cb) ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést, valamint a címert tartalmazza.

Az állandó rendszámtábla jellege szerint:

a) sorozatban előállított általános,

b) sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,

c) egyedileg előállított vagy

d) különleges.

(4) A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármű eltérő üzemeltetése vagy e rendeletben meghatározott egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé.

(5) *  A (2) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában meghatározott sorozatban előállított állandó rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. A (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) *  A (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti jellegű állandó rendszámtábla a latin abc szerinti két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból - kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat -, az ezt követő címer után két betűjelből, kötőjelből és három számjegyből áll. A rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet. A (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a 14/A. melléklet tartalmazza.

54. § (1) A rendszámtábla méret szerinti típusait a 11. melléklet határozza meg.

(1a) *  A B, a C és az E típusú rendszámtábla nem tartalmaz kötőjelet.

(2) *  Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állandó rendszámtábla karaktereinek megtartásával az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott formátumban történő legyártását az igazgatási szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi, és annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába.

(2a) *  Az 53. § (2) bekezdés a) pontjában vagy b) pont ba) alpontjában foglalt állandó rendszámtáblával ellátott járművet a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére a rendszámtábla karaktereinek megtartása nélkül az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt rendszámtáblával átrendszámozza.

(3) A 2004. május 1-je előtt kiadott „D” típusú rendszámtábla utángyártása csak az e rendeletben meghatározott méretben engedélyezhető.

(4) *  2022. július 1-jétől a 60. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott járművek esetében az 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendszámtábla nem adható ki.

(5) *  Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiadott egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámtábla a 60. § (2a) bekezdésében meghatározott esetekben az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott rendszámtáblára cserélhető.

(6) *  Az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára, továbbá az 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtábla az 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti és b) pont ba) alpontja szerinti formátumú állandó rendszámtáblára nem cserélhető.

(7) *  2022. július 1-jétől csak az 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendszámtábla adható ki.

55. § (1) *  Az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) és c) pont ca) alpontjában meghatározott állandó rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz és vontató járműnyilvántartásba történő vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja. A Nyilvántartó tulajdonát képező regisztrációs matrica gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság matricával történő ellátása a NISZ Zrt., az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott járművek 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblája regisztrációs matrica nélkül érvénytelen.

(3) A regisztrációs matricát a jármű első szélvédőjén belülről - kívülről jól látható módon - a jobb alsó sarokban kell az ügyfélnek elhelyeznie.

(4) *  A regisztrációs matricát az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) és c) pont ca) alpontjában meghatározott állandó rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(5) A regisztrációs matrica tartalmi elemeit a 12. melléklet határozza meg.

56. § (1) *  A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése után a NISZ Zrt. gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendeléséről.

(2) Az elveszett, eltulajdonított és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével a megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető. A járművet ebben az esetben át kell rendszámozni.

(3) *  A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhető, ha az azon feltüntetett egyedi sorszám, vagy vonalkód, vagy - feltéve, hogy annak feltételei fennállnak - 2D kód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó - a szélvédőről eltávolított - matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

(4) *  A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrációs matrica átvételéig, de legfeljebb 30 napig a járművel abban az esetben lehet közlekedni, ha az rendelkezik a már kiadott az 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott formátumú rendszámtáblákkal.

(5) A forgalomból kivont jármű esetében a regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhető a kivonás időtartama alatt.

(6) A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejű utángyártása nem engedélyezhető.

(7) A regisztrációs matrica egyedi gyártása akkor engedélyezhető, ha

a) az 57. § (4) bekezdés alapján az a közlekedési hatóság igazolása alapján indokolt,

b) az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát használatában lévő másik járműre kívánja átszerelni,

c) *  a 60. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott különleges rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más gépjárműre kívánja felszerelni.

d) *  a jogosult nyilatkozatot tesz az egyénileg kiválasztott, vagy egyedileg előállított rendszámtáblához kiadott regisztrációs matrica elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről vagy megrongálódásáról.

57. § (1) *  Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint a pótkocsira, a félpótkocsira, a gépkocsi kerékpárszállító eszközére és a lassújármű pótkocsijára hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla jogszabályban előírt módon megvilágítható.

(2) C típusú rendszámtáblát kell felszerelni az (1) bekezdésben felsorolt járművekre hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy, ha az A típusú tábla nem világítható meg.

(3) B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára előre.

(4) *  Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve, a Műszaki Adatlap - új jármű esetén az érvényes megfelelőségi nyilatkozat - alapján B típusú vagy D típusú rendszámtáblát kell kiadni, továbbá utólag engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, vagy a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása.

(5) *  A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a „B, illetve D típusú frsz. engedélyezve” záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése annak utólagos legyártása esetén a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el.

(6) *  A négykerekű segédmotoros kerékpárra hátulra E típusú, vagy ha a jármű műszaki kialakítása azt indokolja, A típusú rendszámtáblát kell felszerelni.

(6a) *  Kerékpárszállító eszközre a 60. § (2) bekezdés h) pontja szerinti különleges rendszámtábla szerelhető fel, vagy arra az azt szállító gépkocsi hátsó rendszámtáblája átszerelhető.

(6b) *  A kerékpárszállító eszközre kiadható különleges rendszámtábla csak A típusban gyártható le, és típusváltása nem engedélyezhető.

(7) *  A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési hatóság az (1)-(5) bekezdés szerint engedélyezi, majd erről a Műszaki Adatlappal értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.

(8) *  A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával, vagy a jármű végleges kivonásával egyidejűleg be kell vonni. A bevont rendszámtáblák selejtezéséről a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik.

(jogi forrás: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet)


Autó Jog