Jogosultak köre

A keresőtevékenységet folytató korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülő személy.

Hogyan kell eljárni?

Ki kell tölteni a bejelentés űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez csatolhatja a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumokat.

Kötelezettségmulasztás

Az éves keretösszeg elérését – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – be kell jelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátásban részesülő az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.

Az alábbi határidőket kell betartani

Az ügyfél bejelentésének teljesítésére irányadó határidő az éves keretösszeg elérését követő tizenötödik nap.

A hivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap.

Az alábbi dokumentumokat kell benyújtani

Bejelentés a minimálbér 18-szorosát meghaladó keresetről űrlap, vagy nyomtatvány.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Felettes szerv/jogorvoslat: A folyósítás szüneteltetéséről szóló döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Egyéb információk

Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették.  

Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell hagyni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel kifizetett juttatásait.

Továbbá nem számít bele az éves keretösszeg összegébe 2022. július 31-ét követően a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására létrejött jogviszony esetén az e jogviszonyokból származó kereset, jövedelem.

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett ellátásban részesülőnek minősül.

A bejelentés előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.


Adózás