Érdemes a fogalmakat tisztázni - Mi a különbség a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között?

Munkaviszony megszüntetése: közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú felmondás 2023.

Munkaviszony megszűnése: munkavállaló halála, munkáltató jogutód nélküli megszűnése, határozott idejű munkaszerződés lejárta, ha a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik, törvényben meghatározott más eset.

Mit kell tennie a munkavállalónak?

A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.

Kötelezettségmulasztást követ el abban az esetben, ha...

A jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni (az ezzel összefüggésben okozott kárt meg kell téríteni), ha a munkavállaló munkakörét nem az előírt rendben adja át.

Milyen határidőket kell betartani?

Ha a munkáltató személyében változás következik be, és a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozik, akkor az átadó legkésőbb a munkaviszony megszűnését megelőzően 15 nappal köteles az érintett munkavállalót írásban tájékoztatni a megszűnés időpontjáról vagy tervezett időpontjáról és a megszűnés indokáról.

Felettes szerv/jogorvoslat

A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy a törvényből származó igényét első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák előtt érvényesítheti. A felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. A munkajogi igény 3 év alatt évül el.

A munkaviszony megszűnésének esetei:

- munkavállaló halála,

- munkáltató jogutód nélküli megszűnése,

- határozott idejű munkaszerződés lejárta,

- ha a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozik,

- törvényben meghatározott más eset.

Milyen juttatás jár a munkaviszony megszűnésekor?

A munkavállalót a munkáltató felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díjnak megfelelő összeg illeti meg, ha a munkaviszony azért szűnik meg, mert:

- a munkáltató jogutód nélküli megszűnik, vagy

- a munkáltató személyében változás következik be és a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik,

- kivéve, ha a felmentés tartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult, vagy jogszabály másképp rendelkezik.

Jár-e végkielégítés a munkaviszony megszűnésekor?

A következő esetekben jár végkielégítés 2023-ban: ha a munkaviszony azért szűnik meg, mert

- a munkáltató jogutód nélkül megszűnik,

- a munkáltató személyében változás következik be és a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik

- feltéve, hogy a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a törvényben meghatározott tartamban fennáll.

Mekkora összegű a végkielégítés mértéke 2023-ban?

- legalább 3 év esetén 1 havi,

- legalább 5 év esetén 2 havi,

- legalább 10 év esetén 3 havi,

- legalább 15 év esetén 4 havi,

- legalább 20 év esetén 5 havi,

- legalább 25 év esetén 6 havi

távolléti díj összege.

Mikor nem jár végkielégítés?

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni. 

A munkavállaló munkájának értékelése

A munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) vagy legfeljebb az ezt követő egy éven belül a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad.

A cikkben is felhasznált vonatkozó jogszabályok: 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről


Jog Munka