Azon szülők vagy más törvényes képviselők, akiknek a magyar köznevelésben óvodai rendszerben regisztrált, oktatási azonosítóval rendelkező gyermekük van  - akik az adott év augusztus 31. napjáig betöltik hatodik életévüket -, adott iskolával készülnek tanulói jogviszonyt létesíteni.

Általános iskolai beiratkozás 2023

Az általános iskolai beiratkozáskor (tárgyév április 1-30 között, a mindenkori Tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott időpontban) a szülő vagy más törvényes képviselő beíratja gyermekét a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába.

A beiratkozás során az általános iskola által meghatározott dokumentumokat kell benyújtani.

Az elektronikus ügyintézést követően, az egyes intézményekbe történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Kötelezettségmulasztás

Amennyiben nem íratja be a törvényes képviselő a tanköteles gyermeket az általános iskolába, akkor szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§).

Milyen határidőket kell figyelni?

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő vagy más törvényes képviselő a Tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott időpontban – április 1-je és április 30-a között –  köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Fizetési kötelezettség:  Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: Köznevelési intézmény (általános iskola)

Felettes szerv/jogorvoslat

A köznevelési intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen a szülő vagy más törvényes képviselő eljárást indíthat a köznevelési intézmény fenntartójának címezve, mely kérelmet írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

- a tankerületi központok elérhetőségei a http://kk.gov.hu/tankeruletek oldalon találhatóak;

- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elérhetőségei a https://www.nive.hu/ oldalon találhatóak;

- az Agrárminisztérium elérhetőségei a https://kormany.hu/agrarminiszterium oldalon találhatóak;

- az Oktatási Hivatal elérhetőségei a https://www.oktatas.hu/ oldalon találhatóak.

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

A mindenkori Tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

Fogalmak

Általános iskola: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét az oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg.

Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

Gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.

Körzet: A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzé teszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy határozzák meg, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Körzetes gyermek: Az a tanköteles gyermek vagy tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek/tanuló a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek/tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként a beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek/tanuló a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

Oktatási azonosító: Az egységes oktatási azonosító egy olyan azonosító adat, amelyet a gyermek az oktatási rendszerbe való belépésekor kap, és amelyet tanulmányai, munkaviszonya végéig megőriz. A köznevelési intézmények képviselői az Nkt. 44. § (5) és (7) bekezdésében meghatározott adatok Oktatási Hivatal felé történő megküldésével  kezdeményezik a gyermek részére - a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül - ezen tizenegy jegyű azonosító szám kiadását.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Tagozat: az általános iskola első-negyedik (alsó tagozat), valamint az ötödik-nyolcadik (felső tagozat) évfolyamán folyó nevelő-oktató munka szakaszára létrehozott szervezeti egység.

Tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Tanítási év: amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.

Tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat.

Tankötelezettség:  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.


Jog Iskola