Autó műszaki vizsga 2023 szabályok

A gépjárművek forgalomban történő részvételéhez szükséges a jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, azaz a műszaki vizsgáztatás és az érvényes műszaki vizsga megléte 2023-ban is.

Ki járhat el a gépjármű műszaki vizsgáztatása ügyében?

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítójának kiadását a jármű forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselője (meghatalmazott) kérheti.

Hogyan kell a műszaki vizsgát megcsináltatni 2023-ban?

A műszaki vizsgaállomásra el kell juttatni a gépjárművet, és végre kell hajtani a vizsgáztatási eljárást.

Mi a büntetés, ha nincs az autónak érvényes műszaki vizsgája?

Érvényes műszaki vizsga nélkül nem vehet részt a forgalomban gépjármű.

Műszaki vizsgáztatás 2023 - Határidők

A sikeres műszaki vizsga eredményre azonnal bevezetésre kerül a forgalmi engedélybe. Ha szükséges a forgalmi engedély cseréje, akkor a kormányablakban vagy okmányirodában folytatódó eljárás szintén azonnali, de legfeljebb 8 nap.

Milyen dokumentumok kellenek az autó műszaki vizsgájának elvégzéséhez? 

Szükséges dokumentumok:

- a jármű forgalmi engedélye, illetve 

- képviseleti eljárásesetén meghatalmazás eredeti példánya.

Ha forgalmi engedély cseréjére kerül sor, akkor:

- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás

- személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott

- személyazonosságot igazoló érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) 

Jogi személy (cég), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

- közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás) szükséges.

Mennyibe kerül a műszaki vizsga 2023-ban?

A műszaki vizsga díja, mely vizsgaállomásonként eltérhet. Ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6.000 forint, míg az igazolólap kiállításának díja 4800 forint

Igazgatási szolgáltatási díj:

4. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj)

4.1. Segédmotoros kerékpár 3.090,-Ft.

4.2. Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija 4.360,-Ft.

4.3. M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi

a) Vizsgálat díja 16.290,-Ft.

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 10.490,-Ft.

4.4. N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”)

a) Vizsgálat díja 17.090,-Ft.

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 11.290,-Ft.

4.5. N2, N3 kategóriájú járművek („tehergépkocsik” és „vontatók”) és M2, M3 kategóriájú járművek („autóbuszok”), továbbá ezek pótkocsijai

a) Vizsgálat díja 24.950,-Ft.

b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) 14.590,-Ft.

4.6. Mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsijai 7.760,-Ft.

5. Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg)

5.1. A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata 5.800,-Ft.

5.2. Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata 1.700,-Ft.

5.3. Menetíróval (tachográf), illetőleg sebesség korlátozóval felszerelt jármű vizsgálata 5.800,-Ft.

5.4. Közúti gépjármű közforgalmú személyszállításra való alkalmassága megállapítása 950,-Ft.

5.5. Az emelt sebességgel való közlekedésre jogosult autóbuszok műszaki alkalmasságának megállapítása 1.180,-Ft.

5.6. Alvázszám (jármű azonosítási jelzés) hatósági beütés díja 4.000,-Ft.

5.8. Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja 4.100,-Ft.

5.9. Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja 5.900,-Ft.

Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok vizsgálóállomásainak a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálati díjai itt érhetőek el.

Gépjármű műszaki vizsgáztató vizsgaállomások

Az időszakos műszaki vizsgát és környezetvédelmi felülvizsgálatot az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló vizsgálóállomások végzik.

Amennyiben a jármű forgalmi engedélyében a címke beragasztására szolgáló hely betelt, vagy adatváltozás miatti bejegyzés szükséges, úgy új forgalmi engedély kiállításával az érvényesítést, vagy adatváltozást a kormányablak, okmányiroda végzi el.

Felettes szerv/jogorvoslat:  Vizsgáló állomások tekintetében a szakmai felügyeleti szerv Budapest Főváros Kormányhivatala, egyebekben pedig Technológiai és Ipari Minisztérium. A döntés ellen közigazgatási per indítható.

Egyéb információk

A műszaki érvényességet jelző címke kivezetésre került. Helyette a forgalmi engedélybe az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója kerül bevezetésre.

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégésével a korábbi „Műszaki Adatlap” helyett „Műszaki vizsgálati bizonyítványt” állít ki a közlekedési hatóság. A „Műszaki Adatlap” azonban továbbra is megmarad más eljárásokban.

Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a műszaki érvényesség bevezetésére, az okmányt le kell cserélni.

Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,

c) a közlekedési hatóság vizsgálatra rendelte,

d) átalakították,

e) átalakításnak nem minősülő módon:

- amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas és a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése útján;

- részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő) utólagos beépítésével;

- fejlesztési célú járművé minősítése miatt;

- megváltoztatták,

a járművet olyan módon vagy mértékben megváltoztatták, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,

f) versenyjárműnek minősítették,

g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy

h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.

Kizárólag vizsgáló állomás (szerződésben álló tanúsító szervezetek) közreműködésével végezhető el a közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik (M1 járműkategória), a különleges felépítménnyel nem rendelkező kistehergépkocsik (N1 járműkategória), valamint egyes pótkocsik (O1 és O2 járműkategória) időszakos vizsgálata.


Autó