A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, kivéve akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. Eszközei: önhatalom, közigazgatási (jegyzői) út, bírói út.

Jogosultak köre

Birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztottak vagy birtoklásában jogalap nélkül háborították

Hogyan kell az ügyben eljárni, mit kell tenni, kihez kell fordulni birtoksértési ügyben? 

A birtokos 1 éven belül kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz és kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését (a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri)

A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható elektronikus úton is az E-önkormányzati portálon keresztül, ha az adott helyi önkormányzat ezt lehetővé tette.

Ha a jegyző határozatát sérelmezi, vagy a birtoksértés nem 1 éven belül történt meg, bírói úton érvényesítheti igényét = jogvita végleges eldöntése (ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság elve vitás, bírói úton érvényesíthető az igény).

Kötelezettségmulasztás - A jegyző vonatkozásában

Ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást az eljárási határidőn belül nem folytatja le, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal – az arról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül – határozatával másik jegyzőt jelöl ki a birtokvédelmi eljárás lefolytatására, és ezzel egyidejűleg fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyző ellen a polgármesternél.

Határidők - Ügyfélre vonatkozó határidők:

A birtokos 1 éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, 1 éven túl birtokper indítására van lehetőség.

Jegyzőre vonatkozó határidők

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított 3 napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző 5. napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

Az eljárási határidő a benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző fő szabály szerint 15 napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani. A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

Benyújtandó dokumentumok

- Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítása iránt

- Bizonyítékok

- Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás

- Fizetési kötelezettség

Jegyzői birtokvédelem: Az eljárás illetékmentes.

Keresetindítás: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke fő szabály szerint 30.000 forint.

Eljáró szerv

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Felettes szerv/jogorvoslat

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A perre a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes!

Birtokvédelem közös birtok esetén

Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.

A közös birtokosok egymással szemben a jogcímük szerint jogosultak birtokvédelemre.

Az önhatalomra vonatkozó szabályok

A tilos önhatalom ellen a birtokos – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.