Hogyan kell eljárni az ügyben?

Fogyatékos személyek otthonában az a fogyatékos személy gondozható, akinek oktatására, képzésére, gondozására, csak intézményi keretek között van lehetőség.

Fogyatékos személyek lakóotthona olyan 8-12, kivételes esetben 14 fős intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít, lehet rehabilitációs célú vagy ápoló-gondozó.

Fogyatékosok rehabilitációs intézményében az a fogyatékos személy helyezhető el, akinek oktatása, képzése, átképzése, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között lehetséges.

Fogyatékosok gondozóháza azoknak a fogyatékos személyeknek biztosít ellátást, akiknek ellátása családjukban nem megoldott, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. A fogyatékosok gondozóházában egy évig tartózkodhat a fogyatékos személy, mely egy alkalommal egy évre meghosszabbítható.

A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek részére biztosított olyan, nem intézményes ellátási forma, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosít lakhatási és szociális szolgáltatást maximum 12 fő elhelyezésére szolgáló lakásban, házban vagy intézményi férőhely kiváltás esetén legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.

A lakhatás mellett nyújtott szociális szolgáltatás segíti a társadalmi életben való részvételt és az önállóság fenntartását, és egyéb szolgáltatásokat is biztosít, mint pl. étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás.

Az ellátás igénybevételét írásban vagy szóban kell kérelmeznie az igénylőnek, vagy ha gondnokság alatt áll, a törvényes képviselőjének.

Az intézményvezető a döntésről értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén írásban történik az értesítés, a jogorvoslat biztosított.

Az ellátott személy alapvizsgálat, illetve komplex szükségletfelmérést követően vehető fel.

Az igénybevétel megkezdése előtt a szolgáltató megállapodást köt az igénylővel. A megállapodás tartalmazza az

- ellátás kezdő időpontját

- az időtartamot (határozott vagy határozatlan)

- a nyújtott szolgáltatásokat

- belépési hozzájárulás esetén annak összegét

- az igénylő természetes személyazonosító adatait.

Benyújtandó dokumentumok

- Orvosi igazolás vagy 30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentés

- jövedelemnyilatkozat

- vagyonnyilatkozat

- szakorvosi, kezelőorvosi szakvélemény, kiskorú esetén területileg illetékes szakértői bizottság véleménye

(a becsatolandó dokumentumok elérhetőek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletében).

Fizetési kötelezettség

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, amit az ellátott vagy a tartására kötelezett személy köteles megfizetni. Összege tartós elhelyezést nyújtó intézményben nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelme 80%-át, az átmeneti intézményben a 60%-át.

Egyszeri belépési hozzájárulást is kérhet az intézmény. Az ellátott pénzvagyona, illetve ingatlanvagyona is figyelembe vehető a térítési díj megállapításakor. Ingatlanvagyona jelzáloggal terhelhető.

Eljáró szerv: Állami, önkormányzati fenntartású, egyházi fenntartású vagy egyéb, nem állami fenntartású intézmény vezetője.

Felettes szerv/jogorvoslat

Az intézményvezető elutasító döntése ellen a fenntartóhoz lehet fordulni. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Fogyatékos személyek speciális jogai:

- akadálymentes környezet

- információkhoz hozzáférés

- képességek, készségek fejlesztése, állapotfenntartás, javítás

- önrendelkezés

- társadalmi integráció