(1a) *  Az ideiglenes forgalmi engedély és az ideiglenes forgalomban tartási engedély a jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezését igazolja.

(2) *  Az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt, a lassú jármű, annak pótkocsija, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpár igazolólapját, valamint a 3 napos érvényességi idejű ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(3) A forgalmi engedély (17. melléklet) érvényesség idejétől függően állandó vagy ideiglenes.

(4) *  Az állandó forgalmi engedély határozatlan ideig, az ideiglenes forgalmi engedély a H adatmezőjében feltüntetett időpontig érvényes.

89. § (1) *  Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó rendszámtáblával ellátott járművekre.

(2) *  Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig lehet jogszerűen részt venni.

(3) *  Ha az állandó forgalmi engedély „Műszaki érvényesség” rovatába bejegyzett időpont lejárt, a közlekedési hatóságnak a műszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a jármű műszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig - ezt követően pedig csak a vizsga napján - jogosít a közúti forgalomban való részvételre.

(4) *  Új forgalmi engedélyt kell kiállítani:

a) a 17. melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén;

b) a 17. melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármű forgalomból történő kivonására irányuló eljárás kivételével;

c) a 17. melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a „Műszaki lap” első oldalán, az „Üzemben tartói lap” vagy a „Bejelentő lap” első oldalán szereplő adatok változása esetén az üzemben tartó (tulajdonos) lakcímének (székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély hátoldalán az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.

(4a) *  A korábban kiadott forgalmi engedélyt az új forgalmi engedély kiállításával egyidejűleg le kell adni. A leadott forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.

(4b) *  Amennyiben a forgalmi engedély cseréjére automatikus kiállítás útján kerül sor, az ügyfél az elkészült új forgalmi engedély

a) személyes átvétele esetén a lecserélt, előző forgalmi engedélyt az új okmány átvételével egyidejűleg leadja,

b) postai úton történő átvétele esetén a lecserélt, előző forgalmi engedélyt az új okmány kézhezvételétől számított 15 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.

(4c) *  Az át nem vett forgalmi engedélyt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított 90 napig megőrzi, ezt követően selejtezi, és az arra feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.

(4d) *  Amennyiben az ügyfél az előző forgalmi engedély leadására vonatkozó kötelezettségének a megadott határidőn belül önként nem tesz eleget, a közlekedési igazgatási hatóság határozatban elrendeli az okmány visszavonását, és kötelezi az ügyfelet annak leadására.

(5) *  A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Nyilvántartó elektronikus úton történő egyidejű értesítése mellett bejegyezheti. A jármű azonosító- és műszaki adatainak, valamint motorjának egyedi azonosító jelében, illetve kódjában, és a műszaki vizsga záradék változásának esetén a közlekedési hatóság által kiadott, elektronikus úton megküldött „Műszaki Adatlap” alapján végzi el a közlekedési igazgatási hatóság az adatváltozás járműnyilvántartásba történő bejegyzését.

(6) *  Ha e jogszabály megengedi a kiadás mellőzését, nem kerül sor új forgalmi engedély kiállítására. Az adatváltozást a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába - a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - kell bejegyezni.

(6a) *  Ha az új forgalmi engedély kiállításakor a kérelmező nem tudja igazolni a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési igazgatási hatóság a legutóbbi időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és műszaki érvényességi időt jegyzi be a forgalmi engedélybe.

(7) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(8) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonítása miatt tett feljelentésről a rendőrség haladéktalanul értesíti a Nyilvántartót, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(9) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(10) Ha a rendőrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(11) *  A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja.

(12) *  Az elektronikus úton lefolytatott eljárásban pótolt állandó forgalmi engedély 15 napon belül az ügyfél választása szerint postázásra kerül, vagy az általa megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján átvehető.

90. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az üzemben tartó kérelmére a járműnyilvántartásba bejegyzi a megkülönböztető, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és leszerelésének tényét, valamint hatósági engedélyhez kötött jogosultság esetén az engedélyezés tényét, az érvényességi idő lejártának időpontját, az engedélyező hatóság, vagy a visszavonást elrendelő hatóság megnevezését és a határozat számát. A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába is bejegyzi a jogosultság tényét, lejárta időpontját, illetve visszavonása esetén annak tényét.

(2) *  A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába jegyzi be a közlekedési hatóság által kiállított vagy elektronikus úton megküldött Műszaki Adatlap „Záradékok” rovatában feltüntetett, a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat.

(3) A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába jegyzi be a forgalmazási korlátozás tényét és jogosítottját.

(4) *  Ha a járművet a tulajdonos a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban e bekezdés vonatkozásában: kormányrendelet) meghatározott, az állam által nyújtott személygépkocsi-szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg, a közlekedési igazgatási hatóság a kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamra a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzi a jármű átalakítására vonatkozó tilalmat és a tilalom lejártának időpontját. Ha a tilalom törlésére a kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt nem került sor, a közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzést az időtartam lejártát követő 15 napon belül hivatalból törli.

91. § *  (1) Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a 63/A. § (2) bekezdés 4. pont a) alpontjában meghatározott, a NAV vámszerve által kiadott „I” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kivételével, valamennyi ideiglenes rendszámtáblához.

(2) Az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje:

   a) a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében harminc nap,

   b) az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla esetében a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg.

(3) Az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje:

   a) a 63/A. § (2) bekezdés 3. és 13-18. pontjában, valamint a 63/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben harminc nap,

   b) a 63/A. § (2) bekezdés 1-2. pontjában, 4. pont b) alpontjában és 5. pontjában meghatározott esetekben a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontja, de legfeljebb hat hónap,

   c) a 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontjában meghatározott esetekben tizenkét hónap,

   d) a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontjában meghatározott esetekben három év,

   e) a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontjában meghatározott esetben a Műszaki Adatlapon megállapított műszaki érvényességi idővel egyezik meg.

(4) A 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - cserével meghosszabbítható a versenyjármű ismételten elvégzett vizsgálatakor kiadott Műszaki Adatlap alapján.

(5) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély érvényessége 2022. július 1-jétől cserével nem hosszabbítható meg, a Műszaki adatlap alapján a 63/A. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát és új ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni.

(6) A 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalmi engedély az érvényességi idején belül - új rendszámtábla kiadása nélkül - cserével, a kérelem benyújtásától számított három évre ismételten meghosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.

(7) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől cserével nem hosszabbítható meg, a jogosultság fennállásának igazolása esetén a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni.

92. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki a 63/A. § (2) bekezdés 4. pont a) alpontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához, valamint a forgalomba helyezett vagy kérelemre ideiglenesen forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében.

(2) *  Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg harmincnapos érvényességi idővel a NAV vámszerve engedélyezi, melyet a ideiglenes forgalmi engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat.

(2a) *  2022. július 1-jétől az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását ideiglenes forgalomban tartási engedély és „I” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg harmincnapos érvényességi idővel a NAV vámszerve engedélyezi, amelyet az ideiglenes forgalmi engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat.

(3) *  A 2022. július 1-jét megelőzően önjáró munkagépre, valamint arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje:

a) olyan önjáró munkagépre, járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónap,

b) az importált, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónap,

c) a rendszámtábla utángyártása esetén harminc nap.

(5) *  2022. július 1-jét megelőzően a P betűjelű rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje tizenkét hónap.

(6) *  2022. július 1-jét megelőzően az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély a kiállításától számított három évig érvényes.

(7) *  A forgalomba helyezett vagy a kérelemre ideiglenesen forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjárműfenntartó telephelye vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít.

(8) A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére kitűzött időpontra szóló, a közlekedési hatóság által kiadott értesítés az adott napon a lakcímről, telephelyről a vizsgálat helyére, és onnan a lakcímre (telephelyre) való közlekedésre jogosít.

93. § (1) * 

(2) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.

(3) Az üzemben tartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti a használni kívánt jármű 92. § (6) bekezdésében felsorolt adataival, illetve a kérelemnek megfelelően érvényteleníti a már bejegyzett adatokat.

94. § *  Tehergépkocsinak személyszállító járművé történő engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a jármű kategóriájának megváltoztatása a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor jegyezhető be, ha a vám és nem közösségi adók, díjak különbözetét megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült és az erre vonatkozó okmányokat, valamint átalakítás esetén az ügyfél a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot bemutatta és a közlekedési igazgatási hatóság a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a vámhatóság adatbázisában ellenőrizte.

95. § *  A forgalmi engedélyre vonatkozó szabályokat a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólapra, továbbá az ideiglenes forgalmi engedélyre is értelemszerűen alkalmazni kell.


Autó Jog