Az a felhasználó, aki a felhasználási helyéről elköltözik, vagy akinek a felhasználási hely használatára való jogosultsága más okból megszűnik (együttesen: a „régi felhasználó”), köteles a változást legkésőbb az elköltözéstől illetve a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-nek bejelenteni, és az egyetemes szolgáltatási szerződését az abban foglalt felmondási határidővel írásban felmondani.

A felhasználó bejelentésének a következőket kell tartalmaznia:

A felhasználási helyre vonatkozóan:

• a felhasználási hely címe és egyedi azonosítója,

• a fogyasztásmérő berendezés gyári száma

• a fogyasztásmérő berendezés mérőállása valamint a mérőállás megállapításának dátuma

A felhasználóra vonatkozóan:

• neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében,

• neve, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékű azonosítója és adószáma jogi személy

vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

• új lakóhelyének vagy székhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe,

• telefonos elérhetősége

• egyetemes szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma

• felhasználó nyilatkozata, hogy az egyetemes szolgáltatói szerződését felmondja,

• a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme (pl. eladás, bérlet, elhalálozás).

Az új felhasználóra vonatkozóan:

• neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje természetes személy esetében,

• neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy azzal egyenértékű azonosítója és adószáma jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetében,

• lakóhelyének címe, tartózkodási helyének címe vagy értesítési címe és

• telefonos elérhetősége

Egyéb általános adatok és nyilatkozatok:

• a bejelentés kelte

• a felhasználó, vagy a felhasználó elhalálozását bejelentő személy, és az új felhasználó esetében az új felhasználó aláírása

• az új felhasználó nyilatkozata a hálózathasználati szerződés villamos-energia kereskedő általi kezeléséről, és a hálózathasználati szerződés megkötéséről

• a régi felhasználó bejelentésének tartalmaznia kell a hálózathasználati szerződésének felmondására vonatkozó nyilatkozatot is.

A bejelentés megtehető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen.

Amennyiben az elköltöző fél, és a beköltöző fél együttesen jelenik meg az ügyfélszolgálaton, és az elköltöző félnek nincs tartozása, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. köteles a 30 napos felmondási időtől eltekinteni, és a felek által megjelölt korábbi időpontban a régi felhasználóval (elköltöző fél) kötött egyetemes szolgáltatási szerződést megszüntetni, és az új egyetemes szolgáltatási szerződést megkötni az új felhasználóval (beköltöző fél).

A felhasználási hely bérlője vagy azt egyéb jogcímen használója, akkor köthet villamosenergiaadásvételi szerződést, ha a felhasználási hely tulajdonosának nincs lejárt számlatartozása az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa írásbeli nyilatkozatot tesz az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-nek a felhasználási hely használatának átengedéséről, ilyen tartalmú nyilatkozatát a bérleti vagy használati szerződésben is megteheti.

Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására villamosenergiaadásvételi szerződés nem köthető.

Amennyiben a felhasználó egy adott felhasználási helyen elszámolási és fizetési kötelezettsége teljes körű teljesítése nélkül szünteti meg a vételezést és új felhasználási helyen igényel az E.ON Energiakereskedelmi Kft-től egyetemes szolgáltatás keretében villamosenergia ellátást, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogosult az új egyetemes szolgáltatási szerződés hatályba lépését a fizetési és elszámolási kötelezettség teljes körű teljesítéséhez kötni.

Amennyiben az ügyfélcsere bejelentés az így meghatározott kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, az a bejelentés hiánypótlásra történő visszaküldését eredményezi. 


Pénzügy Otthon