2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla:

63/A. § *  (1) Az ideiglenes rendszámtáblát a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével egyidejűleg kell kiadni. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 14/A. és 14/B. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki:

1. az önjáró munkagépre,

2. arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva, és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt,

3. a megrongálódott, elhasználódott, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla ideiglenes pótlására, annak utángyártása esetén,

4. Magyarországra harmadik országból importált,

   a) közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő vagy

   b) szállítóeszközön behozott

járműre,

5. a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételével egyidejűleg,

6. a forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a következő mezőgazdasági erőgépekre:

a) a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépekre (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),

b) a magajáró műtrágya- és szervestrágya-szóró gépekre,

c) a magajáró permetezőgépekre,

d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázakra,

e) a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógépekre,

amelyek tervezési sebességük szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képesek, vagy amelyeknek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány vagy a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg,

7. a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelésére,

8. a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítására, továbbá kereskedelmi célú kipróbálására,

9. gépjárműfenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont vagy lejárt műszaki érvényességű jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenységére (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás),

10. a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzésére,

11. a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelésre,

12. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített versenyzési célra használható járművekre (a továbbiakban: versenyjármű),

13. a belföldön vásárolt és Magyarországon forgalomba nem helyezett jármű kivitelére,

14. a belföldön forgalomba helyezett és átmeneti időszakra a forgalomból kivont jármű kivitelére,

15. a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására,

16. az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,

17. a Magyarországon elvesztett, megrongálódott vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,

18. a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre viteléhez és a 30 napon belüli visszahozatalához.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre „CD” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki a 60. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják.

(4) A Magyarországra harmadik országból importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő járműre az „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a NAV vámszerve, a szállítóeszközön behozott járműre az „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A közlekedési igazgatási hatóság az „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalmi engedélyt a 42. § (4) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén a jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételével egyidejűleg kiadja, vagy a NAV vámszerve által kiadott hatósági jelzés használatát engedélyezi. A korlátozások tekintetében a meghosszabbítás során a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapban meghatározottakat kell figyelembe venni.

(5) Az „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával a NAV Központi Irányítását a Nyilvántartó látja el. A NAV Központi Irányítása a rendszámtáblák elosztásáról és kiadásáról nyilvántartást vezet, amelynek adatait heti rendszerességgel a Nyilvántartó részére megküldi. A nyilvántartás tartalmazza a jármű alvázszámát, gyártmányát, típusát, az ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, a személyszállítási, teherszállítási, vontatási tilalom elrendelését, a vámeljárást kérő nevét, lakcímét vagy telephelyének címét, valamint a kiadott ideiglenes rendszámot és annak érvényességi idejét.

(6) Az ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe és az ideiglenes forgalmi engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik.

(7) Az „I” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának jogalapját az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásában és a forgalmi engedélyben jelölni kell.


Autó Jog