Kamatadó fizetési kötelezettség 2023-ban a banki megtakarítások körében a következő jövedelmek után keletkezik:

- bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), folyószámla, bankszámla követelés-egyenlege esetében a magánszemély és a bank között fennálló szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) alapján jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos piaci értéket meg nem haladó rész,

- nyilvános kötvények, befektetési jegyek kamata, hozama,

- nyilvános kötvényeken, befektetési jegyeken (azok eladásakor, visszaváltásakor, beváltásakor) elért árfolyamnyereség.

Fontos, hogy értékpapírok esetében nemcsak a Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott értékpapírok hozamát kell figyelembe venni, hanem azokat is, amelyeket külföldön hoztak nyilvánosan forgalomba és forgalmaztak.

A lényeg tehát a nyilvános forgalomba hozatal ténye, vagyis a forgalomba hozás/forgalmazás helye, országa lényegtelen.

Kamatadó mentesség bizonyos állampapírok esetén

Mentes a kamatadó alól a Magyar Állam által 2019. június 1-től kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott kötvényből származó kamatjövedelem.

Nem kamatjövedelemként adózik

- a tartós befektetési számlán és a nyugdíj-előtakarékossági számlán keletkezett fenti jövedelem. Az ezen számlákon elhelyezett értékpapírokból származó jövedelmekre speciális, az adott számlára irányadó szabályok vonatkoznak.
- Befektetési jegyen elért árfolyam nyereség, ha a befektetési jegyet EGT vagy OECD tagállamban lévő tőzsdén értékesítik

Kamatadó mértéke 2023:

A Magyarországon adóilletőséggel rendelkező magánszemélyektől levont kamatadó mértéke 15%.

A Magyarországon adóilletőséggel nem rendelkező magánszemélyek mentesülhetnek a magyar kamatadó alól, vagy a magyarnál kedvezőbb kulccsal adózhatnak nemzetközi adóegyezmény alapján.

Az a külföldi magánszemély mentesülhet a magyar kamatadó alól, vagy adózhat a magyarnál kedvezőbb kulccsal, aki olyan államban rendelkezik illetőséggel, amely állam Magyarországgal adóegyezményt kötött, és az egyezmény alapján lehetőség van a magyar kamatadó helyett az egyezmény szerinti kedvezőbb adókulcs alkalmazására.

Az illetőség igazolása történhet az ún. CRS nyilatkozattal vagy illetőségigazolás bemutatásával. A CRS a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló nemzetközi megállapodás, amely alapján a Banknak meg kell állapítania ügyfelei adóilletőségét.

Ezen illetőségvizsgálat során kell az Ügyfélnek nyilatkoznia adóilletőségéről (ún. CRS nyilatkozat).

CRS nyilatkozattal a külföldi illetőséget abban az esetben lehet igazolni, ha a magánszemély CRS nyilatkozatában egy olyan államot jelöl meg, amely részese a CRS egyezménynek. Ettől eltérő tartalmú CRS nyilatkozat az illetőség igazolására nem alkalmas.

Amennyiben az Ügyfél nem tesz CRS nyilatkozatot, vagy a CRS nyilatkozat tartalma az illetőség igazolására nem alkalmas, akkor a magánszemély illetőségét illetőség igazolással tudja igazolni. Ez esetben az illetőség igazolás angol nyelvű példányának vagy az illetőség igazolás magyar nyelvű szakfordításának másolatát kell a bank részére bemutatni. Az illetőségigazolást az adott ország adóhatósága állítja ki, szakfordítását bármely magyar szakfordító el tudja készíteni.

Amennyiben az adóegyezmény a kedvezőbb adókulcs alkalmazásához megkívánja, hogy az ügyfél legyen a kamatjövedelem haszonhúzója (ez a követelmény egyezményfüggő), akkor haszonhúzói nyilatkozatot is kell az ügyfélnek tennie. A haszonhúzói nyilatkozatot bármely bankfiókunkban megteheti, ezzel kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Fontos, hogy az illetőség igazolás csak a bemutatás naptári évében használható fel, ezért amennyiben a magánszemély a következő évben is szeretné a kamatjövedelmei tekintetében az egyezményt alkalmazni, akkor új illetőség igazolást kell a fentiek szerint bemutatnia. A haszonúzói nyilatkozat ezzel ellentétben a körülmények megváltozásáig érvényes.

A kamatadó a kamatfizetés esedékességének időpontjában, az ügyfélre érvényes adókulcs alapján kerül levonásra.

A kamatadó számítás alapja 2023-ban

A teljes kamatbevétel jövedelemnek minősül, és adóköteles.

Kötvények, befektetési jegyek megszerzése esetén a bekerülési árban lévő felhalmozott kamat, hozam a vételt követő első kamat, illetve hozamfizetéskor levonható a bevételből (azaz csak a felhalmozott kamattal, hozammal csökkentett kamatösszeg, hozamösszeg után kell adót fizetni).

A levont kamat, hozam összeget kamatfizetést követően történő értékesítéskor, beváltáskor, visszavásárláskor a bekerülési ár részeként nem lehet figyelembe venni. Ezt a rendelkezést csak akkor lehet alkalmazni, ha a felhalmozott kamat, hozam összege meghatározható.

Azt a kamatjövedelmet, amely a kötvényeken, befektetési jegyeken elért árfolyamnyereségből származik, az árfolyamnyereségre irányadó szabályok alapján kell megállapítani (bevétel csökkentve a beszerzési árral és a járulékos költségekkel).

A jövedelmet több kötvény vagy befektetési jegy eladása esetén nem összevontan, hanem minden egyes papírra külön-külön kell megállapítani. Ha egy adott értékpapíron veszteség keletkezett, az nem csökkenti a többi papíron elért kamatjövedelmet.

Amennyiben az adó megállapítása során a bank a bekerülési érték valamely részét nem vette figyelembe, mert ezt az adatot az ügyfél nem bocsátotta a bank rendelkezésére, akkor ezt az értéket a magánszemély saját adóbevallásában érvényesítheti, amelyhez a bank az ügyfél kérésére külön igazolást állít ki az ügyletről.

Hogyan kell a kamatadót megfizetni 2023-ban? Levonja azt a bank, a pénzügyi szolgáltató?

A kamatadót, ha a jövedelemkifizetőtől (pl. hitelintézet, befektetési szolgáltató) származik, akkor a kifizető levonja és befizeti. A magánszemélynek a belföldi kifizetőtől származó kamatjövedelmét nem kell bevallania. A belföldi kifizetők nem szolgáltatnak adatot az adóhatóságnak magánszemélyenkénti bontásban a kamatjövedelmekről.

Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik, akkor a magánszemélynek a saját szja bevallásában kell bevallania ezt a jövedelmet, és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetnie ennek adóját.

Állampapírok kamatadó mentessége 2023


Pénzügy Adózás