Ki igényelhet KRESZ támogatást 2023-ban?

A közlekedési alapismeretek vizsgát tett kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Hol kell igényelni a KRESZ vizsga támogatást 2023-ban?

Ki kell töltenie a KRESZ támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet, és a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentummal együtt benyújtani. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell.

Amennyiben a támogatást 20. életévét betöltött, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy családtámogatási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató által folyósított gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy igényli, akkor a KRESZ vizsga napjára vonatkozóan az ellátásban részesülés tényét a kifizetőhely, illetőleg a kormányhivatal által kiállított dokumentummal kell igazolnia.

Milyen határidőket kell betartani KRESZ támogatás igénylése esetén?

A kérelmet a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított 1 éven belül kell benyújtani.

A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 20 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt belföldi bankszámlára.

Benyújtandó dokumentumok a KRESZ vizsga 2023 támogatáshoz

- Kérelem (formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap)

- A közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentum. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal által kiállított dokumentum a csecsemőgondozási díjban, illetve gyermekgondozási díjban részesülés igazolására (amennyiben az igény e jogcímen kerül előterjesztésre).

- Családtámogatási kifizetőhely által kiállított dokumentum a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosultságról (ha az igény e jogcímen kerül előterjesztésre, és a GYES-t kifizetőhely folyósítja).

Nem magyar állampolgár kérelmező esetén:

- az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata,

- meghatározott esetekben a Magyarországi tartózkodás státuszát igazoló okirat másolata.

Fizetési kötelezettség: Az eljárás egyik szakaszában sincs fizetési kötelezettség, a támogatás iránti eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG)

Felettes szerv/jogorvoslat

Az ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszéken kezdeményezhető, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet illetékmentesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető.

A KRESZ támogatás iránti igény postán is leadható

A kérelem postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820)

A KRESZ vizsga támogatás összege:

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítás és családtámogatás alhonlapján érhető el. 

Kapcsolódó nyomtatványok

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Vonatkozó jogszabályok

- a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kapcsolódó fogalmak:


„B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;

közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.


Autó Iskola