Az útlevél csináltatásához az alábbi iratokat kell produkálni:

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),

- lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,

- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,

- igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,

- külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,

- ha ujjnyomat adatát véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ezzel kapcsolatos orvosi igazolás, kivéve ha igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható,

- előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik,

- nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,

- feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel.

Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező:

- ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen,

- ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

- egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély),

- lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik,

- születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,

- igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja,

- a szülők* (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya, 

- külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,

- a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén,

- szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy elektronikus kapcsolattartás útján tett nyilatkozata*,

- a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette,

- előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik,

- nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,

- feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették.

*Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.


Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása. Szintén elegendő az egyik szülő személyes jelenléte, amennyiben a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtételére a másik szülő által elektronikus kapcsolattartás útján került sor (az erről szóló tájékoztatót lásd a letölthető anyagok között). Fontos ezzel kapcsolatban azt megjegyezni, hogy az elektronikusan tett nyilatkozat – annak megtételétől számított – 15 napig vehető figyelembe.

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

A kérelmező aláírása akkor kerül felvételezésre, ha 12. életévét betöltötte és nem írásképtelen vagy írástudatlan.

Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező:

- 12. életévét még nem töltötte be,

- ujjnyomat adására véglegesen fizikailag képtelen,

- ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

- egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Mennyibe kerül a sürgősségi útlevél?

 


Utazás