A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátásokat belföldön postai címre, vagy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára folyósítja. A folyósítási módok (postai cím vagy bankszámla) közül az ügyfél választhat, illetve kérheti azok módosítását is.

A levelezési cím változását akkor is be kell jelenteni, ha az ellátás utalása bankszámlára történik.

KInek kell eljárnia az ügyben?

Az ellátásban részesülő belföldi személy, törvényes képviselője, illetve ellátásból történő letiltás esetén annak természetes személy kedvezményezettje.

Ebben az ügytípusban elektronikus ügyintézés keretében nem járhat el külföldön élő személy.

Hogyan kell intézkednie az ügyben?

Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban részesülő belföldi ügyfél címe vagy számlaszáma – melyre levélküldeményei kézbesítését, illetve ellátása folyósítását kéri – megváltozik, illetve ellátásának folyósítási módját kívánja megváltoztatni, erről bejelentést kell tennie a folyósító szervnek.

Ehhez ki kell töltenie a változás bejelentésére szolgáló űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány itt érhető el.

A kitöltendő formanyomtatvány a magyarorszag.hu honlapról elérhető.

Kötelezettségmulasztás

Ha az ügyfél nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, elérhetőségi és a folyósításhoz szükséges adatok változását nem közli, és emiatt az ellátás folyósítása ellehetetlenül, a folyósító szerv az ellátás folyósítását megszünteti.

Betartandó határidők

A folyósítást érintő adatok változását az ellátásban részesülő személynek (illetve törvényes képviselőjének) haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A címváltozás, számlaszám változás, vagy utalási mód változás bejelentésére szolgáló űrlap, vagy nyomtatvány.

Fizetési kötelezettség nincs: az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Egyéb információk

Postai cím bejelentése esetén nem szükséges, hogy az a lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely legyen, az ügyfél megjelölhet más postai címet is, melyen küldeményei átvétele biztosított.

Pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára csak akkor folyósítható az ellátás, ha az ügyfélnek (törvényes képviselőjének) rendelkezési joga van a számla felett. Erről nyilatkozatot kell tennie.

A bejelentés elektronikus ügyintézés keretében, illetve személyesen, vagy postai úton is benyújtható.

Személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker., Váci út 73.).

Postai úton a következő postacímre: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1820 Budapest.