Rokkantsági járadék 2023 - tudnivalók

A rokkantsági járadék szolgálati idővel nem rendelkező személy számára is megállapítható.

Ki jogosult rokkantsági ellátásra 2023-ban?

Rokkantsági járadékot az igényelhet, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett és azóta folyamatosan fennálló egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

A kérelmet az igénylő, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja terjesztheti elő.

Milyen űrlapon, nyomtatványon kell igényelni a rokkantsági ellátást 2023-ban?

Ki kell tölteni az ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot vagy nyomtatványt, amelyhez mellékelni kell az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat.

A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatványa magyarorszag.hu oldalon a bal oldali menüsorból a "Nyugdíj" főmenü kiválasztását követően az "Ellátások igénylése" almenüben található meg.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a rokkantsági járadék igényléséhez 2023-ban?

„Rokkantsági járadék iránti igény” elnevezésű űrlap vagy nyomtatvány szükséges hozzá.

Az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozatával, szakhatósági állásfoglalásával vagy szakvéleményével lehet igazolni. Ha ezzel nem rendelkezik, kérelmének benyújtásával egyidejűleg csatolni kell az alább felsorolt, az egészségi állapot megállapításához szükséges iratokat:

- háziorvosi beutalót, amely az egészségi állapotára, gyógykezelésére vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazza, és a munkaképesség-változás véleményezése céljából került kiállításra;

- a gyógykezelést és aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi szakvéleményt;

- kórházi zárójelentést, szakorvosi leleteket.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv

Az eljárást az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi vagy megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv/jogorvoslat

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Egyéb információk

A rokkantsági járadék iránti igény elektronikus úton, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton elektronikus azonosítással rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet az igényt előterjeszteni.

A kérelem postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve is benyújtható, a postacím egységesen: 1916 Budapest.


Egészség Pénzügy