A személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése és pótlása olyan szolgáltatás, amelynek segítségével lehetősége van elektronikus azonosítást követően elektronikus úton kezdeményezni a kártyaformátumú állandó személyazonosító igazolványának pótlását annak érvényességi idején belül.

A kérelmező a kérelem benyújtásával eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

 

Jogosultak köre:


A szolgáltatást Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül, Ügyfélkapu regisztrációval vagy Telefonos Azonosítással vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással használhatja, aki rendelkezik magyar hatóság által

2020. július 1. napja és 2021. augusztus 1. napja között benyújtott kérelem alapján kiállított állandó személyazonosító igazolvánnyal, amely:

rendelkezik tároló elemmel, a tároló elem – illetve a hozzájárulása alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartás - pedig tartalmazza az ujjnyomat adatot.


2021. augusztus 2. napján vagy azt követően benyújtott kérelem alapján kiállított állandó személyazonosító igazolvánnyal, amelynek tároló eleme – illetve a hozzájárulása alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartás - tartalmazza az ujjnyomat adatot, vagy tároló eleme nem tartalmazza az ujjnyomat adatot, mert az ujjnyomat adására fizikailag ideiglenesen vagy véglegesen képtelen.


A személyiadat- és lakcímnyilvántartás tartalmazza – írásbeli hozzájárulás alapján – az okmánybirtokos ujjnyomatát az állandó személyazonosító igazolvány pótlása céljából.  A pótlási kérelem benyújtása idején az ujjnyomat adatnak rendelkezésre kell állnia a nyilvántartásban, vagyis a polgár írásbeli hozzájárulását nem vonta vissza, az okmány érvényességi ideje még nem járt le és az okmány egyéb okból nem vált érvénytelenné.

Nem pótolható a 2020. július 1. napját megelőzően benyújtott kérelem alapján kiállított állandó személyazonosító igazolvány.

 

Mit kell tennie


A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van arra, hogy eleget tegyen a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének és egyúttal eljárjon a személyazonosító igazolvány elektronikus úton történő pótlásában.

Az eljárásban meg kell adnia, hogy az okmány milyen okból nincs az Ön birtokában, továbbá meg kell jelölnie, hogy az elkészült okmányt milyen címre kéri továbbítani.

-  Eltulajdonítás esetén megadható a rendőrségi feljelentés ügyiratszáma.

-  A jogosultság ellenőrzésekor kerül megállapításra a kérelem befogadhatósága.

-  A sikeres beküldést követően a visszaigazolás letölthető az oldalról.

A kérelem kitöltését és benyújtását követően az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült személyazonosító igazolvány azonnal érvénytelenítésre kerül.

 

Határidők


-  Jogszabály alapján, akinek eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette a személyazonosító igazolványát köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül bejelenteni.

-  A bejelentés megtehető bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál vagy külföldön a külképviseletnél.

-  A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

-  Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap.

-  A külképviseleten történő átvétel (külföldi címre történő kézbesítés) esetén az okmány postázása hosszabb időt is igénybe vehet.

 

Fizetési kötelezettség


Az eljárás illeték- és díjmentes.

 

Eljáró szerv
Belügyminisztérium

 

Felettes szerv/jogorvoslat
A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

 

Egyéb információk
-  A személyazonosító igazolvány annak érvényességi idején belül (akár több alkalommal is) – az okmányazonosító, a kiállításának ideje, a gépi olvasásra alkalmas adatsor (MRZ kód), a CAN szám, az optikailag olvasható adattároló kód (QR kód), a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítója és a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám kivételével – a korábbi okmánnyal megegyező adattartalommal pótolható.

-  Az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kezdeményezett pótlás esetén az igazolványon az a származási hely kerül feltüntetésre, amely az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolványon szerepelt.

-  A pótlással érintett, tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolványhoz rendelt funkciók, szolgáltatások (e-aláírás és időbélyegzés szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám) nem lesznek elérhetőek a pótlást követően az új okmányon.

-  Vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám utólagos rögzítéséről részletesen ezen az oldalon tájékozódhat.

-  A pótlási eljárás során figyelmeztető üzenet érkezik, ha a pótlással érintett személyazonosító igazolvány érvényességi idejéből 30 nap vagy annál kevesebb idő van hátra. A figyelmeztető üzenet nem befolyásolja a kérelem benyújthatóságát.

-  Nem pótolható a személyazonosító igazolvány, vagyis elektronikus kérelem nem nyújtható be, ha az okmány, elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése korábban már bejelentésre került és ezáltal a nyilvántartásban érvénytelen a pótolni kívánt okmány.

-  Nem kezdeményezhető az okmány pótlása, ha az érintett okmányon szereplő adatok nem egyeznek meg a kérelem benyújtásakor a nyilvántartásban lévő adatokkal.

-  A pótlás iránti kérelem nem vonatkozhat ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására. Az okmány pótlására vonatkozó eljárást a Belügyminisztérium automatikus döntéshozatali eljárásban folytatja le.

-  Pótlása esetén az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN kód és a PUK kód a kérelmező értesítési tárhelyére kerül megküldésre.

-  Az elkészült okmány belföldön postai úton a kérelmező által megjelölt címre továbbítható. Az elkészült okmány kézbesítésének megkezdéséről e-mail és/vagy SMS elérhetőségen kérhető tájékoztatás. Lehetőség van arra is, hogy a kérelmező az elkészült okmányt a konzuli tisztviselőnél is átvehesse. Ez esetben a konzuli tisztviselő az állandó személyazonosító igazolványt személyesen adja át vagy a kérelmező választása szerint külföldön postai úton, könyvelt küldeményként továbbítja. Külképviseleti átvétel választása esetén kapcsolattartási telefonszám adható meg, amelyen a kiválasztott képviselet szükség esetén felveheti a kapcsolatot a polgárral.

Vonatkozó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Fogalmak
Pótlás: A polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján kezdeményezheti az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolványának pótlását annak érvényességi idején belül azzal – az okmányazonosító, a kiállításának ideje, a gépi olvasásra alkalmas adatsor, CAN szám, az optikailag olvasható adattároló kód, a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítója és a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám kivételével – megegyező adattartalommal.

Aktiváló PIN kód: Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód létrehozásához aktiváló adat szükséges, amely öt számjegyből áll (a továbbiakban: aktiváló PIN kód). Az aktiváló PIN kódot az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód legelső használata előtt az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon személyesen vagy amennyiben az állampolgár rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, otthonról a http://eszemelyi.hu/letoltesek  felületen elérhető kártyakiolvasó alkalmazás – eSzemélyi Kliens – letöltését és telepítését követően kötelezően meg kell adni. Szintén ezen a felületen érhetőek el az alkalmazás telepítéséhez és használatához szükséges minimális technikai feltételek. Az aktiváló PIN kód kizárólag egyszer használható. Az aktiváló PIN kód megadását követően kell megadni az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó, az állampolgár által választott hatjegyű PIN kódot.

PUK kód: Az állandó személyazonosító igazolványhoz és az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód háromszori sikertelen megadása után használható feloldóadat, amely véletlenszerűen generált tíz számjegyből áll.

Okmányazonosító:  a személyazonosító igazolvány azonosítására alkalmazott jel.

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.


Jog