A temetkezési szolgáltatás egy gyűjtőfogalom, melybe az alábbiak tartoznak:

- a temetésfelvétel,

- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,

- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,

- a ravatalozás,

- sírhelynyitás és visszahantolás,

- a sírba helyezés,

- halottszállítás,

- a hamvasztás és az urnakiadás,

- az urnaelhelyezés,

- a hamvak szórása,

- exhumálás,

- az újratemetés.

A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.

A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában lévő temetőben, temetkezési emlékhelyen a vallási közösség által vallási szertartás keretében végzett urnaelhelyezés nem minősül temetkezési szolgáltatásnak.

A temetkezési vállalkozó/szolgáltató kötelezettségei:

- köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni;

- temetkezési szolgáltató az általa kínált szolgáltatások és kellékek árlistáját a honlapján és a temetésfelvételi irodájában olvasható és áttekinthető módon nyilvánosan közzéteszi. A kellék vagy szolgáltatás megrendelése idején közzétett áraktól a megrendelő hátrányára eltérni nem lehet;

- Az elhunyt temetéséhez, hamvasztásához szükséges kellékekkel történő ellátásáról a temetkezési szolgáltató köteles és jogosult gondoskodni. A temetkezési szolgáltató a megrendelők által rendelkezésre bocsátott, más temetkezési szolgáltatótól vásárolt kellékek átvételéért külön díjat nem számíthat fel.

A temetkezési szolgáltató a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül:

a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való előkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátását, valamint

b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hűtését és a halottszállító jármű tárolását

csak temetkezési szolgáltatói telephelyen végezheti.

Ki nyújthat temetkezési szolgáltatást?

A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,

- aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- aki rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,

- aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,

- akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és

- aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott feltételeknek,
aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság nem vonta vissza az engedélyét a pénzügyi teljesítőképesség hiánya miatt.

A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése során vizsgálni kell a vagyoni biztosítékra, valamint az összeférhetetlenségre, szakképesítésre vonatkozó előírásokat. A szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vonatkozásában vizsgálandóak a tulajdonosi, használati jogok gyakorlásának feltételeit.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Az egészségügyi intézménnyel vagy mentésre feljogosított szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, alkalmazottja, vagy – a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve – tagja.

Milyen képesítésre van szükség?

A temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges.

A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint szükséges, temetkezési szolgáltatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a munkáltató (megbízó) igazolja.

Vagyoni biztosíték:

A pénzügyi teljesítőképesség akkor megfelelő, ha az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó:

- adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett,

- igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott.
A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás megkezdésekor 500.000 forint.

Ha a temetkezési szolgáltatás megkezdésétől számított 2 év eltelt, a vagyoni biztosíték mértéke a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevételhez igazodóan:

- 5.000.000 forint nettó árbevételig 500.000 forint;

- 5.000.001 forint és 10.000.000 forint nettó árbevétel között 1.000.000 forint;

- 10 000 000 forint nettó árbevétel felett 2 000 000 forint.

A tevékenységét tovább folytató temetkezési szolgáltató a felhasznált vagyoni biztosítékot köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül pótolni.

A telephelyen külön helyiséget kell biztosítani:

- az ügyfelek fogadására, ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, és

- ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára is.
Temetésfelvételi iroda lakás céljára nem használt, az elhunyt tiszteletét biztosító körülményeknek megfelelő helyiségben létesített telephelyen működhet.

Kötelezettségmulasztás

Ha a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság ellenőrzése során azt állapította meg, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenységére vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget,

- kötelezi a szolgáltatót a jogsértés abbahagyására és a jogszerű eljárásra

- szükség szerint határidő kitűzésével kötelezheti a szolgáltatót a jövőre nézve a jogszerű eljárásra

- a jogsértés súlyát, jellegét és ismétlődését figyelembe véve – 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot szab ki.

Határidők

Az ügyintézési határidő 25 nap. 

Benyújtandó dokumentumok

- Pénzügyi teljesítőképességet igazoló dokumentumok.

- Szakmai képesítés igazolása.

- Fizetési kötelezettség

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárás díja elsőfokú eljárásban 15 000 forint.

Ki ellenőrzi a temetkezési vállalkozásokat?

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a temetkezési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának időtartama alatt legalább 2 évente ellenőrzi a szolgáltatókat. A telephely ellenőrzését végző temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság a hatósági ellenőrzés eredményét a szolgáltató székhelye szerint illetékes temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóságnak is megküldi.

Milyen ügyekben járhat el a temetkezési szolgáltató?

A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az elhalálozással kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben járhat el:

- halottvizsgálati bizonyítvány átvétele,

- az elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása az egészségügyi vagy igazságügyi szakértői intézményben vagy az eljáró hatóságnál,

- az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek,

- az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés,

- a halálozással kapcsolatos lakcím-, nyugdíj- és egyéb szociális ellátási bejelentési ügyek,

- az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése,

- sírnyitás engedélyezése,

- nemzetközi halottszállítás engedélyezése,

- temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezése,

- 15 napon túli temetés engedélyezése

A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és közhasznú szervezet lehet.


Jog