ÚTI OKMÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM - TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges. Az ügyfél kérelmére úti okmány állítható ki, amely külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosít.

Jogosultak köre

Kizárólag magyar állampolgárok

Hogyan kell eljárni az útlevél igénylés ügyében?

A kérelmező magánútlevél iránti kérelmét belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait köteles a kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.

12. életévét még be nem töltött kiskorú kérelmező esetén nem szükséges megjelennie személyesen, mivel ujjnyomat adatot nem vesznek fel, ezért a törvényes képviselő(k)nek szabvány igazolványképet kell csatolnia a kérelemhez.

Az ügyfél az igénylés során dönthet arról, hogy milyen gyorsasággal szeretné, hogy az útlevele kiállításra kerüljön. Gyorsított eljárásokat igényelni kizárólag belföldön lehetséges.

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt, alábbi kivételektől eltekintve a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat) az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

Ujjnyomatot nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező:

- ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen,

- ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,

- egészségi állapota miatt nem tud megjelenni és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha:

- a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz, feltéve, ha nem kell ujjnyomat adatot tartalmaznia az útlevél tároló elemének az alábbiak szerint:

- 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező,

- ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen,

- egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja.

Igényléshez szükséges iratok nagykorú kérelmező esetén:

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes – vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),

- valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal, vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata (ha nem áll a kérelmező rendelkezésére, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány, vagy okirat adataival, az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében),
- külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel,

- ha második biometrikus adatát véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ezzel kapcsolatos orvosi igazolás, kivéve, ha igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.  

Igényléshez szükséges iratok kiskorú kérelmező esetén:

- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,

- kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez, ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, és a másik szülő az úti okmány kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatát nem elektronikus úton tette meg, a kérelemhez csatolni szükséges a papíralapú hozzájáruló nyilatkozatot, vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését igazoló okiratot,

- igazolványkép amennyiben 12. év alatti kérelmező nem jelenik meg személyesen.

Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő – az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével – a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá arcképmását és – az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti második biometrikus adatát, továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

Az elkészült útlevél átvétele:

A teljes eljárás keretében (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:

- személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján a járási/kerületi hivatalban vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,

- postai úton a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
- külföldön a konzuli tisztviselőnél személyesen, törvényes képviselő illetve meghatalmazott útján, vagy postai úton a konzuli tisztviselő által a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Soron kívüli (5 napos) eljárás esetén az elkészült okmány átvételére kizárólag járási/kerületi hivatalnál, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség.

Sürgősségi (3 napos) eljárás esetén az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség átvenni.

Azonnali (24 órán belüli) eljárás esetén az elkészült okmányt csak Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályán (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál van lehetőség átvenni.

Határidők

A teljes eljárás keretében kiállított magánútlevél kiállításának ideje 20 nap, de ha a kiállítás iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap, amelybe nem tartozik bele a kézbesítés ideje. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Gyorsított eljárás:

- soron kívüli (5 napon belüli)

- sürgősségi (3 napon belüli, kérelem benyújtásától számítva)

- azonnali (24 órán belüli, kérelem benyújtásától számítva)

Mennyibe kerül az útlevél készítése?

Alapilleték nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

- 10 évig érvényes magánútlevél 14 000 forint

- 5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint

- 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint

Alapilleték kiskorú (18 év alatti) kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

- 6 év alatt 3 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint

- 6-12 éves kor között 5 évig érvényes magánútlevél 2 500 forint

- 12-18 éves kor között 5 évig érvényes magánútlevél 2 500 forintű

- három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint

- két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1 250 forint.

Gyorsított eljárás pótdíjai (melyet az alapilleték mellett kell megfizetni):

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

- soron kívüli (5 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 19 000 forint

- sürgősségi (3 napon belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 29 000 forint

- azonnali (24 órán belüli) eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja 39 000 forint

Kinek ingyenes az útlevél? Illetékmentes az útlevél akkor, ha:

- 65. életévét betöltött polgárok számára kiállított útlevél

- családi állapot változásból eredő névváltozás miatt kerül sor az okmány cseréjére

- ha az útlevél cseréjére azért kerül sor, mert a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem nem, vagy hibásan tartalmazza az előírt adatokatű

- ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul

Eljáró szerv

Járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak), konzuli tisztviselő

Egyéb információk - Kik nem utazhatnak külföldre?

- aki letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási letartóztatásban van, vagy előzetes kényszergyógykezelés, ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet vagy ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet alatt áll,

- az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során a bíróság előírta számára, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el,

- akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték, az ítélet jogerőre emelkedésétől

     - a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy

     - a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig,

- akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a kényszergyógykezelés tartama alatt,

- akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, az ítélet jogerőre emelkedésétől a javítóintézeti nevelés tartama alatt, illetve a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama alatt vagy

akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmányának átadására kötelezték.

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.

Okmánykiállítás utólagos gyorsítása

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél kiállításának gyorsítására van lehetőség, ha a kérelmező

- rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal

- a 18. életévét betöltötte

- cselekvőképes

- benyújtotta magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél vagy hajós szolgálati útlevél iránti kérelmét, és az útlevél kiállítása iránti kérelem nem került még gyártásba.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

Mennyi ideig érvényes útlevél kerül kiállításra?

- 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

- 6 - 18 év közöttiek esetében 5 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

- 18 - 65 év közöttiek esetében 5 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani, illetve kérelemre 10 év (mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani)

- 65 éven felülieknél 10 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező:

- ujjnyomat adására átmenetileg, fizikailag képtelenű

- egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja

Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Hol található részletes tájékoztatás az egyes országokba történő beutazásról?

A különböző országokba történő beutazás általános feltételeiről a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának hivatalos honlapján található részletes tájékoztatás:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Mióta van biometrikus útlevél?

Magyarország 2006. augusztus 29-től megkezdte a digitális arcképmást hordozó, 2009. június 28-tól pedig a digitális ujjnyomat adatokat is hordozó chippel ellátott biometrikus útlevelek kiadását.

Egyéb alkalmazások

Az útlevél érvényességéről az ügyfél ITT győződhet meg: 

Vonatkozó jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényvégrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

Fogalmak

Úti okmány: a magánútlevél, a hivatalos útlevél, valamint nemzetközi szerződésben, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott, a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány, bizonyítvány vagy irat.

Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetve hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja.

Útlevélhatóság : az úti okmány kiadására, visszavonására, az utazás e törvény szerint történő engedélyezésére, illetőleg korlátozására feljogosított közigazgatási szerv.


Jog Utazás