Átiratkozás egy másik általános iskolába 2023

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóknak lehetőségük van tanulmányaikat egy általuk szabadon választott, a korábbi képzésüknek megfelelő, másik magyar köznevelési intézményben folytatni, amennyiben oda – kérelme alapján – felvételt nyert.

Milyen gyereket lehet átiratni, ki jogosult erre?

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

Mit kell tenni? Hogyan kell intézkedni?

A tanuló, vagy kiskorú gyermek esetén annak törvényes képviselője, átiratkozási szándékkal megkeresi az átvevő intézményt előzetes egyeztetés céljából.

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, melyről minden esetben a választott iskola igazgatója hoz döntést.

Amennyiben a tanuló a körzetes, kötelező felvételt biztosító általános iskolába kéri átvételét, akkor az iskolának helyet kell biztosítania számára. Amennyiben az intézmény nem a kötelező felvételt biztosító iskola, ez esetben a kérést az igazgató elutasíthatja.

Az átiratkozás során az intézmény által meghatározott dokumentumokat kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézést követően, az egyes intézményekbe történő beiratkozáskor be kell mutatni a tanuló nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány(oka)t.

Milyen határidőket kell betartani?

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), Pedagógiai Programja vagy Házirendje szabályozza.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: Köznevelési intézmény

Felettes szerv/jogorvoslat

A köznevelési intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen a szülő vagy más törvényes képviselő eljárást indíthat a köznevelési intézmény fenntartójának címezve, mely kérelmet írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül.

- a tankerületi központok elérhetőségei a http://kk.gov.hu/tankeruletek oldalon találhatóak;

- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elérhetőségei a https://www.nive.hu/ oldalon találhatóak;

- az Agrárminisztérium elérhetőségei a https://kormany.hu/agrarminiszterium oldalon találhatóak.

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Gyermek Iskola