Ki köthet élettársi kapcsolatot 2023-ban?

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött személy között jöhet létre. 

Szándék bejelentése, hogyan kell eljárni?

A bejelentés során együttesen személyesen fel kell keressenek egy anyakönyvvezetőt, ahol nyilatkoznak arról, hogy egymással kívánnak élettársi kapcsolatot létrehozni és legjobb tudomásuk szerint nem áll fenn kizáró ok, továbbá a törvényben rögzített feltételek fennállnak. A bejelentésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felek, az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a tolmács aláírnak.

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a személyes joga szerint nincs akadálya, vagy, vagy ha személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét nem ismeri, a házasságkötésének a személyes joga szerint nem lenne akadálya.

Kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik.

Anyakönyvvezető és két tanú előtt a felek a bejegyzett élettársi nyilatkozatnak az alábbi kérdésben:

- kijelenti-e, hogy a jelen lévő másik féllel bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít?

Amennyiben mindkét fél igennel válaszolt, úgy az anyakönyvvezető megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében bejegyzett élettársak.

A felek, a tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá - ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködik - a tolmács a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot aláírják, melyet anyakönyvi alapiratnak kell tekinteni.

Milyen határidőket kell betartani?

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt, így a kapcsolat létrehozásának időpontját a nyilatkozó felek kívánságát figyelembe véve tűzik ki.

Bejegyzett élettársi kapcsolat 2023 - Speciális szabályok

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet haladéktalanul törölni kell, ha

a) a jegyzőkönyv felvételétől számított egy év eltelt, és nem történt meg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

b) azt a felek valamelyike kéri,

c) a jegyzőkönyv felvételét követően valamelyik fél bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít vagy házasságot köt.

A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után nyomban létesíthető.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül dönt.

Milyen dokumentumokra van szükség?

Mindig szükséges a felek részéről:

- Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány;

- lakcímkártya (a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány);

- születési anyakönyvi kivonat;

- elvált vagy özvegy fél családi állapotát igazoló házassági kivonata, vagy az eredeti jogerős váló ítélete.

Esetlegesen szükséges iratok (amennyiben az egyik fél nem magyar állampolgár)

- Külföldi államból származó személyazonosításra alkalmas fényképes okmány;

- a lakcímkártyával nem rendelkező polgár esetén szállásbejelentő lap továbbá a tartózkodási jogot igazoló okirata.

A tanúk esetében szükséges iratok:

- Érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya és lakcímkártyája

Hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő létesítés esetén a szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Eljáró szerv: Anyakönyvvezető

Felettes szerv/jogorvoslat

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Mely napokon nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat?

Nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat vasárnap, január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24-26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén.

Hol történik a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 2023-ban is?

Települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül dönt.

Milyen esetben engedélyezheti a jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését?

Abban az esetben, ha:

- a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják,

- gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

- a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Mikor nem jön létre a bejegyzett élettársi kapcsolat 2023-ban?

Ha valamelyik fél az anyakönyvvezető által feltett kérdésre nem igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez vagy időhöz köti, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jön létre

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése     

Az egyik bejegyzett élettárs halálával;

- bírósági felbontással vagy

- közjegyző általi megszüntetéssel.

Bejegyezett élettársakra vonatkozó speciális szabályok

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai az alábbi kivételektől eltekintve megegyeznek a házasság joghatásaival:

- 18 év alatti polgár nem létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot. A bejegyzett élettársakra a házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak.

A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztet.

A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra.

Az emberi reprodukcióra irányuló (mesterséges megtermékenyítés), külön törvény szerinti eljárásoknak a házastársakra vonatkozó rendelkezései a bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.

Mi a különbség az élettársi és bejegyzett élettársi kapcsolat között?

Az élettársi kapcsolat esetén két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatról van szó, hogy egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban élnek, ha az élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők

A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű felek között jön létre, anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozattal, a bejegyzett élettársak között vagyonközösség keletkezik

Élettársi kapcsolat vagyonjoga 2023


Életmód Szerelem Jog