Erkölcsi bizonyítvány 2023 igénylése

Bárki – állampolgárságtól és lakcímtől függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni, aki rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikével:

- Ügyfélkapus belépéssel,

- Ügyfélkapu+ azonosítással,

- Telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval (RKTA)

- eSzemélyi okmánnyal, vagy

- Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

Hogyan kell igényelne 2023-ban erkölcsi bizonyítványt? Mi a teendő?

Az űrlap (kérőlap) kitöltése során pontosan meg kell határozni, hogy mely adatok igazolására (milyen tartalommal) kéri a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását.

1.) Lehetősége van ún. általános tartalom igazolását kérni, amely a következőket jelentheti:

a) igazolás arról, hogy Ön büntetlen előéletű,

b) igazolás arról, hogy Ön nincs eltiltva közügyek gyakorlásától,

c) igazolás arról, hogy Ön nincs eltiltva foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásától,

d) vagy pont arról, hogy Ön mely foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll.

2.) Lehetősége van ún. speciális tartalomról, vagyis egy konkrét törvényi rendelkezésnek való megfelelésről igazolást kérni (tipikusan ilyen az az eset, ha Ön olyan állásban szeretne elhelyezkedni, amely szabályait valamely konkrét törvény rendezi).

A 2.) pontban írt konkrét törvényi rendelkezésnek való megfelelés igazolása kizárólag önállóan kérelmezhető.

Az 1) pontban írt tények (az a), b), c) és d) pontok) igazolása önállóan is kérelmezhető, illetve azok bármely kombinációban együttesen is kérelmezhetők (kivéve a c) és d) pontok együttes kérelmezését).

Amennyiben a kérelmező a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő adatok szerint valamely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll, akkor a büntetlen előélet igazolásának kérelmezésekor a d) pontban írt tény automatikusan, arra irányuló kérelem hiányában is igazolásra kerül.

Az űrlapon kiválaszthatja az elkészült bizonyítvány kézbesítési címét.

A bizonyítvány igénylése során rendelkeznie kell arról, hogy az eljárás során keletkező köztes és – a bizonyítvány kivételével az – érdemi döntés értesítési tárhelyre történő vagy postai kézbesítését kéri.

Amennyiben megadja elektronikus levélcímét, arra értesítést kaphat arról, ha az eljárás során született döntés a tárhelyére kiküldésre került, illetve, ha a bizonyítvány elkészült.

Lehetősége van olyan postai cím megadására, amelyen hiánypótlás esetén a hatóság felveheti Önnel a kapcsolatot az elektronikus kapcsolattartás sikertelensége esetén.

A kérelem benyújtását megelőzően még lehetősége van ellenőrizni az űrlap helyes kitöltését, majd ezt követőn tudja a kérelmet (űrlap) benyújtani.

Hány nap alatt készül el az erkölcsi bizonyítvány?

Az elektronikus úton előterjesztett kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje 8 nap.

A bizonyítvány a kiállításától számított 90 napig érvényes.

Fizetési kötelezettség - Mennyibe kerül az erkölcsi bizonyítvány?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv: Belügyminiszter, mint bűnügyi nyilvántartó szerv

Felettes szerv/jogorvoslat

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos döntéssel szemben, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogsérelemre hivatkozással, a belügyminiszter ellen közigazgatási per indítható a felperes lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti közigazgatási kollégiummal működő törvényszéknek címzett keresettel.

A keresetlevelet a Belügyminisztérium „BELUGY 629214158” KRID számú hivatali kapuján keresztül lehet elektronikus formában előterjeszteni, vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságnak címzett ajánlott küldeményként postára adni, illetve ezen szervezeti egységnél benyújtani.

A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél erre irányuló kérelmére tárgyalást tart.

Az erkölcsi bizonyítvány személyes ügyintézés keretében is igényelhető:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet személyesen a bűnügyi nyilvántartó szerv (BM) által működtetett ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. Az ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 között, pénteken: 8:00-13:30 között. Az ügyintézéshez kötelező az előzetes időpontfoglalás, melyet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as, éjjel-nappal hívható telefonszámán tehet meg. Személyes ügyintézés esetén meghatalmazott nem igényelhet bizonyítványt a kérelmező helyett. A bizonyítvány személyes megjelenéssel az ügyfélszolgálaton vehető át. Az ügyintézési határidő 5 nap.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése postai úton 2023

Postahivatalokban vásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem (formanyomtatvány), melyhez kitöltési útmutató is tartozik.  A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell ajánlott küldeményként feladni: Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, 1475 Budapest, Pf.: 172. A bizonyítvány postai úton kerül kézbesítésre, melyet kizárólag a címzett vehet át (a kérelem benyújtásakor megadható a kérelmezőtől különböző címzett és belföldi cím is). Az ügyintézési határidő 8 nap.

Erkölcsi bizonyítvány kérése telefonos ügyintézéssel 2023:

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Telefonos azonosítással történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban. A bizonyítvány postai úton kerül kézbesítésre, melyet kizárólag a címzett vehet át (a kérelem benyújtásakor megadható a kérelmezőtől különböző belföldi cím és címzett is). Az ügyintézési határidő 8 nap.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése külföldről 2023

Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem külföldről vagy elektronikus úton (KAÜ azonosítással rendelkező személyek számára) kérelmezhető, vagy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletein történő személyes megjelenéssel, a képviselet útján. Az elektronikus út igénybevételekor minden esetben, a képviseleten személyesen megjelenő kérelmezés esetén, ha a kérelmező úgy rendelkezik, akkor a bizonyítvány (és az eljárás során keletkező egyéb döntés) papír alapon kerül kiállításra, és az magyarországi címzett és cím részére kerül kézbesítésre. A képviseleten személyesen megjelenő kérelmező számára a bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül kiállításra és a képviselet útján kézbesítésre.

További fontos információk:

A bizonyítvány magyar nyelven kerül kiállításra, így a hivatalos fordíttatásáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.

Egy kérőlapon egy bizonyítvány kérelmezhető.

A bizonyítványról másolatot, kivonatot a bűnügyi nyilvántartó szerv nem készít.

A bizonyítvány tartalmazza: a kérelmező viselt családi és utónevét; születési családi és utónevét; születési helyét és idejét; a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímét; anyja születési családi és utónevét; állampolgárságát; a kérelmező által igazolni kért tényt; a hatósági erkölcsi bizonyítvány azonosítószámát, valamint kiállításának helyét és időpontját; a kiállító hatóság megnevezését; valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése, kérése 2024


Jog Munka