Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges!

Külföldi állampolgárok magyarországi letelepedésének lehetőségei 2023:

- állandó tartózkodási kártya

- EK letelepedési engedély

- ideiglenes letelepedési engedély

- nemzeti letelepedési engedély.

Kik jogosultak letelepedésért folyamodni?

Állandó tartózkodásra az jogosult, aki:

- az az EGT-állampolgár, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott,

- az a családtag, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott,

- az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, valamint

- az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke.

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az 5 éves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

- beutazásától számított több mint 3 évig megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és keresőtevékenysége befejezésekor elérte az öregségi nyugdíjjogosultságra megállapított életkort, vagy keresőtevékenységét azért szüntette meg, hogy korengedményes nyugdíjba vonuljon, feltéve, hogy legalább az öregségi vagy korengedményes nyugdíjba vonulást megelőző 12 hónapban Magyarországon végzett keresőtevékenységet;

- beutazásától számított több mint 2 éven át megszakítás nélkül keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodott Magyarország területén, és keresőtevékenységével balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota következtében hagyott fel;

- keresőképtelensége olyan munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következménye, amely alapján külön jogszabályban meghatározott ellátásra jogosult; vagy

- legalább 3 évig megszakítás nélkül folytatta keresőtevékenységét Magyarország területén, ezt követően keresőtevékenységet folytat egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén, de megtartja Magyarország területén lévő lakóhelyét.

Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezményes mód alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat:

- akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

- aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

- akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,

- aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy

- EU kék kártyával rendelkezik, és

- a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 2 évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és

- legalább 5 évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat:

- aki az EU más tagállama által kiállított huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és

- jövedelemszerzés vagy munkavállalás céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,
tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy

- egyéb, igazolt célból kíván Magyarország területén tartózkodni;

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat:

- akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

- aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

- akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,

- aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,

- a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 3 éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;

- a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 1 éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;

- bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 éve megkötötték;
magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;

- bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke;

akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll.

Hogyan lehet kérelmezni a letelepedést?

A kérelmet a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságának kirendeltségén kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni.

A természetes személy ügyfél vagy meghatalmazott jogi képviselője elektronikus úton, az Enter Hungary rendszeren keresztül is terjeszthet elő tartózkodásra jogosító engedély (kiadása vagy meghosszabbítása) iránti kérelmet. (Nem kezdeményezhető tartózkodásra jogosító engedély kérelmezésére irányuló eljárás E-papír szolgáltatás igénybevételével!)

Nem terjeszthető elő kérelem elektronikus úton külképviseleten történő benyújtás esetén, valamint abban az esetben, ha a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem alapjául kivételes méltánylást érdemlő körülmény kerül megjelölésre.

Milyen határidőket kell betartani?

A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 nap alatt bírálja el.

A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 napon belül dönt.

Az eljáró hatóság az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 20 napon belül dönt.

Az eljáró regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 nap alatt dönt.

MIlyen dokumentumokat kell benyújtani a letelepedéshez?

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló és a kérelem benyújtásához meghatározott okiratokat vagy más iratokat.

Kötelező mellékletek:

- Magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok közül legalább egy: pénzintézet által kiállított igazolás bankszámláról; előző évi jövedelemigazolás az adóhatóságtól; munkáltató által kiállított jövedelemigazolás; egyéb.

- Magyarországi szálláshely meglétét igazoló dokumentumok legalább egyike: lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződés;  szívességi lakáshasználatról szóló okirat; lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat; kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás; a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal; ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal határozatának másolata; egyéb.

- Teljes körű egészségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum.

- Kiutazás feltételeit igazoló dokumentum: érvényes útlevél,vagy a harmadik országbeli állampolgár általa megjelölt országba történő beutazáshoz vagy a kiindulási országba történő visszautazáshoz szükséges engedélyekkel és érvényes menetjeggyel, illetve annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközökkel vagy a külföldi jogszerű használatában lévő közlekedési eszközzel.

- 3 hónapnál nem régebbi arcfénykép.

- Tartózkodási célt igazoló dokumentumok: foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentum, tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolás.

- Születési és házassági anyakönyvi kivonat 2023

Az Enter Hungary rendszer segítségével lehetőség van a kérelem elbírálásához szükséges adatok megadására, valamint a szükséges mellékletek (arcfénykép, formanyomtatvány, úti okmány) és az azt alátámasztó dokumentumok feltöltésére (tartózkodási cél, megélhetés, lakhatás, egészségbiztosítás, tovább vagy visszautazás).

Mennyibe kerül? Fizetési kötelezettség

Az állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1.500 forint. 

Az EK letelepedési engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 39.000 forint

Az ideiglenes letelepedési engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 39.000 forint

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 39.000 forint

Eljáró szerv: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a regionális igazgatóságai

Felettes szerv/jogorvoslat

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 forint.

Egyéb információk

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott állandó tartózkodási kártya 10 évig érvényes, mely okmányt a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja. 

Az EK letelepedési engedély okmány érvényességi ideje 5 év, mely a külföldi által előterjesztett kérelemre további 5 évvel meghosszabbítható.

Az EGT-állampolgár részére kiadott állandó tartózkodási kártya - érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal - határozatlan ideig érvényes.

Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi ideje legfeljebb 5 év, amely alkalmanként legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható.

A nemzeti letelepedési engedély okmány érvényességi ideje 5 év, mely a külföldi által előterjesztett kérelemre további 5 évvel meghosszabbítható.


Jog