Ki jogosult megváltoztatni a nevét Magyarországon 2024-ben?

A kérelmező, aki magyar állampolgár és születési és családi utónevének megváltoztatását kéri.

Kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet, vagy - ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt - a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmezőnek a névváltoztatáshoz hozzá kell járulnia.

Mit kell tenni a névváltoztatás elindításáért?

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A névváltoztatásról az anyakönyvi szerv okiratot állít ki.

A névváltoztatási kérelmet indokolni kell, azaz, a névváltoztatási szándékot megalapozó okokat és körülményeket a kérelemben fel kell tüntetni. Amennyiben a kérelem a családi és utónév együttes megváltoztatására irányul (teljes születési név megváltoztatása), a kérelmet a családi név és az utónév vonatkozásában külön meg kell indokolni.

Különös méltánylást érdemlő körülményként értékelhető többek között, ha az ügyfél bármely egyenes ági felmenője által viselt családi név felvételének engedélyezését kérelmezi, és igazolható a felmenő és a kérelmező közötti családi kapcsolat (családfa felállítás), vagy a kérelmező külföldön hivatalosan nevet változtatott, és a külföldi névváltoztatás tényét okirattal tudja igazolni.

Milyen határidőket kell betartani névváltoztatás esetén?

8 nap – ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

Ha a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

Milyen dokumentumokra, iratokra van szükség a névváltoztatáshoz 2024-ben?

A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a kérelmező születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét,

- a kérelmező személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, családi állapotát, (házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét és idejét)

- a kérelmező lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, valamint ha ilyennel rendelkezik, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti értesítési címét vagy azt a címet, amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani,

- a kérelmező személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és érvényességi idejét,

- a kérelmező születési nemét és állampolgárságát.

- ha a kérelmező családi állapota házas – a névváltoztatással érintett házastársa születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,

- a kérelmező kiskorú gyermeke vagy gyermekei születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát,

- a kérelem indokolását,

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a választott családi név nem sért személyhez fűződő jogot,

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy saját, házastársa, bejegyzett élettársa, kiskorú gyermeke – születési vagy házassági – nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e,

- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezett név a Ptk. névviselésre irányadó rendelkezéseit nem sérti.

Fizetési kötelezettség - mennyibe kerül a névváltoztatás?

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 forint.

Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság által megjelölt számlára kell megfizetni.

Teljes vagy részleges költségmentesség a 469/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezhető.

Közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak minősül, ha a névváltoztatásra egy korábbi hatósági hiba miatt kerül sor.

Eljáró szerv

A kérelem bármely anyakönyvvezető előtt előterjeszthető, de Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya bírálja el.

Felettes szerv/jogorvoslat:

Névváltoztatási eljárásban meghozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél a döntés ellen közigazgatási pert kezdeményezhet.

Milyen névváltoztatás nem engedélyezhető?

- a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név

- történelmi név,

- régies írásmóddal írott családi név,

- az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és
személyhez fűződő jogot sértő családi névre irányul a kérelem

Kikre terjed ki a névváltoztatás?

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is.

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed.

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Kiskorú gyermek névváltoztatása 2024-ben

A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy - ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt - a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást.

Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések közé tartozó névváltoztatás tekintetében a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó szülő gyakorolja.

Ha a bíróság a másik szülő szülői felügyeleti jogát megszüntette vagy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések vonatkozásában fennálló szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta, a névváltoztatási kérelemhez a jogerős bírósági döntés másolatát csatolni szükséges.


Életmód Jog