Szelektív hulladékgyűjtés Miskolcon 2023

2021. január 1. napi hatállyal módosításra került a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés - írja honlapján a BMH Nonprofit Kft.

A sárga színű BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák megszűnik, azok pótlására nem fog sor kerülni a gyűjtési napok alkalmával. Amennyiben nem rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő edényzettel, vagy az edényzet kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási –fém, papír, műanyag— hulladék az edényzet mellé.

A szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére továbbra is kizárólag azon ingatlanhasználók jogosultak, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik, illetve a közszolgáltató az ingatlant és az ingatlanhasználót egyaránt nyilvántartja.

A szelektív hulladékgyűjtő edényben gyűjthetőek a papír-, műanyag-, fémhulladékok és italos kartondobozok. 

Ügyeljenek arra, hogy az edénybe és az átlátszó zsákba kizárólag a felsorolt hulladékok kerüljenek! Amennyiben munkatársaink nem odavaló anyagot találnak, a hulladékot nem szállítják el.

A szelektív hulladékot a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezze ki ingatlanja elé.

A szelektív hulladék gyűjtése 2 heti rendszerességgel történik.

A szelektív hulladékgyűjtő zsák/edényzet elszállításának az Ön ingatlanára vonatkozó pontos időpontjáról a település nevére kattintva megjelenő aktuális hulladéknaptárból tájékozódhat (cikkünk végén elérhető a hulladéknaptár).

A kuka (gyűjtőedény) méretére vonatkozó szabályok

A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

§ (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert

nem haladja meg.

(1b)  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.

(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint

c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot,

d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen személy)

Zöldhulladék gyűjtése Miskolc 2023

2021. január 1. napi hatállyal módosításra került a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés.

A zöldhulladék gyűjtésére Közszolgáltató által rendszeresített, BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott ingyenesen biztosított zsák továbbra is megmarad, azonban pótlásuk ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. A zöldhulladék elszállítását április 1. – november 30. közötti időtartamban végezzük.

Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum 240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből történik az ürítés a zsák használatának mellőzésével.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

A zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék begyűjtése kéthetente történik. A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunk főoldalán a saját településüket kiválasztva a 2022. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

A közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont alvállalkozók által nyújtott többletszolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük, hogy az adott társaságot szíveskedjenek felkeresni.

Mikor viszik a szemet Miskolcon 2023-ban? Szemétszállítás időpontjai Miskolc 2023

A szemétszállítás Miskolcon a szolgáltató által kiadott Hulladéknaptár Miskolc 2023 szerint történik (kattintson a sárgával kiemelt linkre).

Szemétszállítás időpontok Budapest 2023