A köznevelési törvény szerint Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni - olvasható az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala weboldalán.

Ezzel összefüggésben a tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

A tanuló legfőbb kötelezettsége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. E kötelezettség elmulasztása különféle következményeket, esetlegesen szankciókat von maga után.

E szankciók nagyon súlyosak lehetnek, nem tanköteles tanuló esetében akár a tanulói jogviszony megszűnéséhez is vezethetnek. Évről-évre sok beadvány érinti a mulasztással összefüggő szabályokat, e témakörben ebben az évben is több alkalommal adott ki tájékoztatást  az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala az általános szabályokról.

Az iskolai hiányzást, mulasztást igazolni kell!

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §-a szerint, ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

Egyes esetekben a mulasztást a jogszabály erejénél fogva igazoltnak kell tekinteni.

Ezek az esetek a következők:

1. ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra (szülői igazolás minta cikkünk végén található)

2. ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, illetve,

3. ha a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Egyéb esetekben, amennyiben a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

A hivatkozott rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat.

E rendelkezés alapján az intézmény a házirendben meghatározhat konkrét eljárási szabályokat a mulasztások igazolására vonatkozóan. A nem megfelelően igazolt mulasztás pedig igazolatlanként regisztrálható.

A rendelet szabályozza továbbá, hogy a beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit.

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Hány napot, hány tanítási órát lehet évente igazolni és mi történik, ha a gyerek túllépi a megengedett hiányzást? ITT írtunk a témában.

Szülői igazolás minta - hogyan kell megírni hivatalosan egy szülői iskolai igazolást?

Íme egy minta a szülői igazolás hivatalos megfogamazására:

-----

SZÜLŐI IGAZOLÁS - Oktatási intézményből távolmaradó gyermek számára


Tisztelt Osztályfőnök Úr/Asszony!


Alulírott szülő nyilatkozom, hogy.................................................................. nevű gyermekem,
............................ osztályos tanuló ........................................................................... napo(ok)n,
az iskolai tanítási órákról/az iskola által szervezett foglalkozásról igazoltan van távol.

A távolmaradás oka:..........................................................................................................

Kérem gyermekem hiányzását igazoltnak tekinteni!

Dátum:............................................

...............................................................
a gyermek szülője/törvényes képviselője


Gyermek Iskola