Belföldi (magyar) adóügyi illetőség:

A magyar előírások szerint belföldi illetőségű az a magánszemély, aki:

- magyar állampolgár (kivéve azt a kettős állampolgárt, akinek Magyarországon nincs bejelentett lakóhelye),

- az a magánszemély, aki a szabad tartózkodás jogát egy naptári évben legalább 183 napig Magyarországon gyakorolja (elsősorban EU, EGT állampolgár),

- az előző pontba nem tartozó, a letelepedett jogállással rendelkező magánszemély, illetve
a hontalan magánszemély.

Az előzőekben felsoroltak közé nem tartozó magánszemély akkor magyar illetőségű, ha 

- kizárólag Magyarországon van állandó lakóhelye, vagy

- a magánszemély létérdekeinek központja Magyarország, ha a magánszemélynek egyáltalán nincs, illetve ha Magyarországon és más államban is van állandó lakóhelye,

- a szokásos tartózkodási helye belföld, ha az előzőek alapján illetősége nem állapítható meg.

Ha mind a magyar, mind a külföldi állam egyaránt belföldi illetőségűnek tekinti a magánszemélyt a saját belső joga alapján, akkor az adott kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni annak meghatározása érdekében, hogy a jövedelem megszerzésekor melyik államban rendelkezik belföldi illetőséggel, a jövedelem melyik államban adóztatható.

Magyarországon a határ menti ingázók, és a más tagállamból nyugdíjban részesülő személyek illetőségére nincsenek speciális szabályok.

Adóköteles jövedelmek

Az adóköteles jövedelmek két csoportba sorolhatók:

- összevonás alá eső jövedelmek

- külön adózó jövedelmek.

Az összevonás alá eső jövedelmek közé tartoznak:

- a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek,

- az önálló tevékenységből származó jövedelmek  (például az ingatlan bérbeadásból, mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelmek) és

- az egyéb jogcímen adóköteles jövedelmek.

Külön adózó jövedelmeknek minősülnek a tőkejövedelmek, valamint az ingóságok  és ingatlanok értékesítésből származó jövedelmek.

Adómentes jövedelmek

Az adómentes jövedelmeket a törvény tételesen felsorolja.

A nem önálló tevékenységből származó jövedelem adózási szabályai:

E jövedelmek körébe tartozik a magánszemély részére a tevékenységhez kapcsolódóan kifizetett munkabér, jutalom, valamint a személyes közreműködésre, a vezetői és választott tisztségviselői tevékenységre tekintettel kifizetett jövedelem. A költségek nem vonhatók le a bevételből.

Ezen jövedelmek után a magánszemélynek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie.

A személyi jövedelemadót a munkáltató, kifizető levonja a jövedelemből és azt megfizeti az adóhatóság részére.

A nyugdíjak adózása

A magyar nyugdíjrendszer alapján folyósított nyugdíj és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények szerint nyugdíjként meghatározott jövedelem Magyarországon adómentes jövedelemnek minősül.

Adóbevallás

A személyi jövedelemadó bevallása önbevalláson alapul. Kifizetőtől származó jövedelmek esetében az adóhatóság adóbevallási tervezetet készít a magánszemélyek részére, melynek felhasználásával a magánszemély elkészítheti az adóbevallását.

A bevallást a magánszemély önállóan is elkészítheti a ’SZJA nyomtatványon.

Kötelezettségmulasztás

Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén a magánszemély adózó kétszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A pótlékszámítást segíti a NAV honlapján elérhető kalkulátor:

https://www.nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok

Határidők

A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje az adóévet követő év május 20.

Benyújtandó dokumentumok

A magánszemélynek az éves személyijövedelemadó-bevallásában kell bevallania  az adóköteles bevételeit, így a munkaviszonyból származó jövedelmét is. A bevallási kötelezettségét a magánszemély teljesítheti az adóhatóság által a kifizetői adatszolgáltatás alapján elkészített adóbevallási tervezet kiegészítésével, módosításával, elfogadásával, vagy a magánszemély által elkészített ’SZJA bevallás benyújtásával.

Fizetési kötelezettség: A személyijövedelemadó-bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a 15 százalék személyi jövedelemadót.

Eljáró szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Adózás