A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonását, meghosszabbítását és forgalomba történő visszahelyezését kizárólag a Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó kérheti. A közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről.

(2) *  A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama alatt a kivonás újabb kérelemre, a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre, ismételten meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba.

(3) *  A jármű forgalomból kivonásának és visszahelyezésének kezdő időpontja a kérelem benyújtásának időpontja.

(5) A forgalomból - kérelemre vagy hivatalból - ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

(6) *  A Kknyt. 2. § 9. pontja szerinti üzemben tartó a (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt kérelmezheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését. Ebben az esetben a közlekedési igazgatási hatóság a járművet a járműnyilvántartásba tett bejegyzéssel visszahelyezi a forgalomba. A jármű a forgalomba történő visszahelyezés nyilvántartásba való bejegyzésének napjától vehet részt a közúti forgalomban, feltéve hogy a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.

(8) A közúti forgalomból történő ideiglenes kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű a közúti forgalomban külön közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.

101. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha * 

a) a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte,

b) *  bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős vagy végleges határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását vagy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy lefoglalta,

c) a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget,

d) *  a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi legalább havi összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették,

e) *  a muzeális minősítő szervezet a muzeális jellegű jármű muzeális jármű-igazolása visszavonásáról vagy a muzeális jelleg megszűnéséről értesíti,

f) *  a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése alapján megállapítja, hogy a jármű tulajdonosa a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátását engedélyező határozat érvényességi idején belül járművével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása céljából nem jelent meg,

g) *  a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó végleges határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,

h) a közlekedési hatóság a jármű műszaki alkalmatlanságát állapítja meg,

i) a közlekedési hatóság a járművet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti és forgalomban tartását megtiltja, vagy

j) *  a jármű üzemben tartója a véglegessé vált döntésével kiszabott közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének nem tett eleget és a jármű forgalomból történő kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte,

k) *  a jármű eltulajdonítása miatt eljárás indult,

l) *  a 49. § (1) bekezdése alapján a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja.

(2) *  Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, vagy büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, továbbá ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról értesít, ennek tényét - az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével - a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.

(3) *  A rendőrség az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott esetben haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot.

102. § (1) *  Ha a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzője az átírás kezdeményezésének kötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a járművet átírja, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben értesíti a mulasztási bírság kiszabása érdekében az adóhatóságot.

(3) A közlekedési igazgatási hatósághivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során a 96. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakat, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján a 96. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakat észleli.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a járművel a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja lejárt és a 60. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt különleges rendszámtábla leadása nem történt meg.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg.

103. § (1) *  A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:

a) *  a 96. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja és a 101. § (1) bekezdés f) és h) pontja esetén a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáig,

b) a 96. § (1) bekezdés e) és g) pontja, továbbá a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontja esetén a kötelezettség teljesítésének igazolásáig,

c) a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá addig az időpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró személy a járművet nem értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérő a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján a járművet át nem vette,

d) a 96. § (1) bekezdés d) pontja esetén a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra,

e) a 101. § (1) bekezdés c) pontja és 102. § (4) bekezdése esetén hat hónapra,

f) *  a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés e), k) és l) pontja, valamint a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti időszakra,

g) a 101. § (1) bekezdés j) pontja esetén a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig,

h) *  a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben

ha) első alkalommal hat hónapra,

hb) ismétlődő esetben három évre.

(2) A 87. § (4) bekezdés a) pontja esetén a kivonás időtartama, ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás megindításának napjáig

a) 30 napot nem haladja meg, két hónap,

b) 31 és 90 nap közé esik, négy hónap,

c) 91 és 180 nap közé esik, hat hónap,

d) 180 napot meghaladja, egy év.

(3) *  A 87. § (4) bekezdés a) pontja alapján történt ideiglenes kivonás esetén a (2) bekezdésben meghatározott kivonás időtartamának lejártát követően csak abban az esetben helyezhető a jármű ismét forgalomba, ha az átírás kezdeményezésének kötelezettségét elmulasztó tulajdonos az átírás iránti kérelmét is előterjeszti.

(4) A járművet a 101. § (1) bekezdés i) pontja esetén a bontási átvételi igazolás bemutatásáig kell ideiglenesen kivonni a forgalomból.

(5) A forgalomból - a 101. § (1) bekezdés i) pontja alapján - kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

104. § (1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének időpontjától kell számítani.

(2) *  Amennyiben a hatósági engedélyt a helyszínen nem vették el, a kivonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válása, napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat véglegessé válását megelőzően azt leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani.

(3) *  A forgalomból kivonást elrendelő határozat véglegessé válásától, számított öt napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni.

(3a) *  A határozattal bevont - a helyszínen elvett vagy a leadott - rendszámtáblák selejtezéséről az elvétel vagy a leadás napjától számított 3 év után a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítéséről a Nyilvántartó gondoskodik. Ha ezt követően az ügyfél igazolja, hogy a jármű forgalomba helyezésének akadálya nincs, kérelemre a bevont rendszámtábla ugyanazokkal a karakterekkel egy alkalommal utángyártható.

(3b) *  A rendszámtáblák selejtezésekor a jármű forgalmi engedélyét érvénytelenítve meg kell küldeni a Nyilvántartónak.

(4) A kivonás időpontjaként az (1) és (2) bekezdésben meghatározott napot kell a nyilvántartásban megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a leadási kötelezettségének nem tett eleget.

105. § (1) *  A közúti ellenőrzés során az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát, továbbá az ideiglenes forgalmi engedélyt, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és ideiglenes rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármű hatósági jelzését és engedélyét vagy a visszavont ideiglenes okmányát és hatósági jelzését nem adták le.

(2) Az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a járművel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, hatósági jelzést, valamint az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenőrző hatóság öt napon belül megküldi az üzemben tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

106. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használták.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betűjelű rendszámtáblát egy évre vonja vissza, ha a rendszám jogosítottja:

a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az ellenőrzést nehezítő más módon vezeti,

b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,

c) a rendszámtáblát nem a 70. §-ban meghatározottak szerint használja,

d) az engedélyben előírt korlátozásokat hat hónapon belül két alkalommal megszegi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az indítási napló vezetését ellenőrzést nehezítőnek kell tekinteni, ha a kitöltés hiányos, olvashatatlan, és ennek alapján a jármű nem azonosítható, illetve a használat időtartama nem állapítható meg.

(4) *  A (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha a jogosítottnak több P betűjelű rendszámtáblája van, a közlekedési igazgatási hatóság mindegyik rendszámtáblát visszavonja.

(5) *  A P és SP jelű rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy az ideiglenes forgalmi engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb rendszámtábla nem engedélyezhető.

(6) *  A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezet, közlekedési kutatóintézet, valamint járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható.

106/A. § *  (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használták.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát egy évre vonja vissza, ha a rendszám jogosítottja:

a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az ellenőrzést nehezítő más módon vezeti,

b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,

c) a rendszámtáblát nem a 75/E. §-ban meghatározottak szerint használja,

d) az engedélyben előírt korlátozásokat hat hónapon belül két alkalommal megszegi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az indítási napló vezetését ellenőrzést nehezítőnek kell tekinteni, ha a kitöltés hiányos, olvashatatlan, és ennek alapján a jármű nem azonosítható, valamint a használat időtartama nem állapítható meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha a jogosítottnak több, a 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott rendszámtáblája van, a közlekedési igazgatási hatóság mindegyik rendszámtáblát visszavonja.

(5) A 63/A. § (2) bekezdés 7-12. pontja alapján kiadott rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb rendszámtábla nem engedélyezhető. (6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a 63/A. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott járműgyártó, a 63/A. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a 63/A. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható.

107. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 96. § (9) bekezdése alapján elvett M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, indítási naplót és az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedélyt hat hónapra visszavonja.

(1a) *  A közlekedési igazgatási hatóság a 96. § (9a) bekezdése alapján elvett, a 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát, indítási naplót és az ahhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedélyt hat hónapra visszavonja.

(2) Az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb ideiglenes rendszámtábla nem engedélyezhető.

(2a) *  Az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt és az indítási naplót a visszavonás időtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás időtartamának lejártáig a visszavont rendszámtábla jogosítottja részére újabb ideiglenes rendszámtábla nem engedélyezhető.

(3) *  A közlekedési igazgatási hatóság az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalmi engedélyt vagy ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, amennyiben kiadásra került az indítási naplót az ideiglenes rendszámtábla érvényességi idejéig, de legfeljebb az érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolásáig visszavonja, ha az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi legalább havi összevetésével vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítható, hogy az ideiglenes rendszámtáblára vonatkozóan nincs érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a járművet a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették.

107/A. § *  (1) A rendszámtábla, indítási napló, ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy ideiglenes forgalmi engedély visszavonásának időtartamát azok helyszíni elvételének időpontjától kell számítani.

(2) *  Amennyiben a hatósági engedélyt, jelzést vagy az indítási naplót a helyszínen nem vették el, a visszavonás időtartamát a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válása, napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat véglegessé válását megelőzően azokat leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a visszavonás időtartamát számítani.

(3) *  A visszavonást elrendelő határozat véglegessé válásától, számított 5 napon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a rendszámtáblát, indítási naplót, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy ideiglenes forgalmi engedélyt le kell adni.

108. § (1) *  A közlekedési igazgatási hatóság a 87. § (4) bekezdése, a 101. § (1) bekezdés c) pontja és a 97. § (1) bekezdés e) pontja alapján az e rendeletben meghatározott időtartamra, a 101. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kivonást kezdeményező hatóság értesítéséig, valamint a 101. § (1) bekezdés a) pontja és a 101. § (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig ideiglenesen forgalomból kivont járművet a kivonás határidejének lejárta előtt, a kivonást kezdeményező hatóság értesítésétől függetlenül, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba helyezi, ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos az átírásra irányuló kérelmével egyidejűleg az ahhoz szükséges kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy az alóli mentességét igazolja. E szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére, vagy a 117. § (1) bekezdésében meghatározott járműkereskedők között történt.

(2) *  Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi.

(2a) * 

(2b) *  A 87. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a nyilvántartásba vételének kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóság határozatának véglegessé válását követően teljesíti és ezzel egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a jármű átírásának kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a járművet hivatalból forgalomba kell helyezni.

(3) A 101. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetekben, ha a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről az elrendelő hatóság értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból kivont járművet hivatalból forgalomba kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejűleg a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül, hivatalból kell a járművet forgalomba helyezni.

(4) *  A jármű tulajdonosa a 101. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével a hivatalból elrendelt kivonás időtartama alatt a jármű forgalomból történő végleges vagy a 109. § (1a) bekezdése szerinti átmeneti kivonását kezdeményezheti, feltéve, hogy az ügyfél a végleges kivonásra irányuló kérelmének benyújtásával egyidejűleg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását igazolja.

(5) *  A forgalomból kivonást kezdeményező hatóság a 101. § (1) bekezdés j) pontban meghatározott esetben a kivonásra okot adó körülmény megszűnéséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot. Az értesítés alapján a forgalomból kivont járművet, a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az értesítéssel egyenértékű, ha a közlekedés igazgatási hatóság az ellenőrző hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bekérdezéssel értesül a bírság megfizetésének tényéről.

(6) *  A 101. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalomból kivont jármű forgalomba helyezése iránt benyújtott kérelem alapján indult eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.

(7) *  Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból történő forgalomba helyezést követően a jármű a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.

109. § (1) Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:

a) *  annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása,

b) külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,

c) annak külföldre történő értékesítése,

d) *  az üzembentartó adott járműre vonatkozó - későbbi muzeális jellegű járműként történő üzemeltetéséről szóló, a muzeális minősítő szervezet által ellenjegyzett - nyilatkozata,

e) *  versenyjárművé történő átalakítása, vagy

f) *  a külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnése

esetén.

(1a) *  A közlekedési igazgatási hatóság a 110. § (1) bekezdésében meghatározott járművek kivételével, az ügyfél kérelmére, a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásáról, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

(2) *  A jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során - a hatósági jelzés visszavonásával és a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg - a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni, a hatósági jelzést a Nyilvántartónak selejtezés céljából meg kell küldeni.

(3) *  A járműnyilvántartásba bejegyzett jármű esetében a Nyilvántartó más EGT-állam, vagy viszonosság esetén a harmadik ország nyilvántartó hatóságának nyilvántartásba vételéről szóló értesítése alapján a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására, kivéve, ha jármű a 109. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 110. § (1) bekezdés b) pontja alapján a forgalomból kivonásra került.

(4) *  A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, az eltulajdonítás bejelentése, illetve a külföldi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított öt év.

110. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:

a) *  a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján;

(1a) *  A közlekedési igazgatási hatóság jogszabály alapján arra jogosult birtokos kérelmére bontási átvételi igazolás alapján véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból.

(2) *  Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a birtokos által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. Ha a jármű hatósági jelzése, forgalmi engedélye és törzskönyve a birtokos rendelkezésére áll, azokat a jármű forgalomból történő végleges kivonás során le kell adni.

(3) *  A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Nyilvántartónak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja. A visszavont forgalmi engedélyt és törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóság selejtezi, és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi.

(4) A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

(5) A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló, 2002. február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

(7) *  Az ügyfél kérelmére, valamint a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) és l) pontja, a 102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni.

111. § A jármű közúti forgalomból történő kivonására vonatkozó szabályokat a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólapra értelemszerűen alkalmazni kell.

112. § *  A közlekedési igazgatási hatóság az okmány visszavonásával egyidejűleg intézkedik a nyilvántartásban szereplő valótlan adatok javításáról, az okmány érvénytelenítését követő selejtezésről, valamint a nyilvántartásban szereplő azonosító adatok szerinti jármű valós műszaki adatainak megfelelő okmány kiadásáról, ha a járműhöz tartozó forgalmi engedély, törzskönyv vagy az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz, a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a büntetőeljárást lezáró határozata alapján.

112/A. § *  (1) *  A Nyilvántartó a forgalmi engedélyre a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő - külön jogszabályban foglaltak szerinti - elhelyezéséről, illetve törléséről az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a 89. § (7)-(10) bekezdésében meghatározott esetekben a forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg;

b) *  a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a forgalmi engedély és a rendszámtábla nincs a közlekedési igazgatási hatóság birtokában - a hivatalból induló eljárásban hozott - a jármű forgalomból történő kivonását elrendelő határozat véglegessé válásának napjával; egyéb érvénytelenségi ok esetében a nyilvántartásba történt bejegyzés napjával.

(2) Érvénytelen a 75. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az állandó rendszámtábla, valamint az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült forgalmi engedély.

(3) *  Amennyiben az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély vagy rendszámtábla jogosultja annak megsemmisüléséről nyilatkozott, azt a közlekedési igazgatási eljárás során elveszettként kell kezelni és a nyilvántartásba az érvénytelenség tényét „elveszett (megsemmisült)” okkal kell bejegyezni.


Autó Jog