Ha tanköteles a gyermek, akkor be kell jelenteni a hivatalnak 2023-ban is

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

Ki teheti meg a bejelentést és hogyan?

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője – aki tanulmányait ideiglenesen külföldön kívánja folytatni.

Hogyan kell bejelenteni ha külföldön tanul a gyerek?

A tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője bejelenti az iskola igazgatójának a tanulmányok külföldön történő folytatását. Az intézmény tájékoztatása mellett az Oktatási Hivatalt is szükséges értesíteni a külföldre távozásról.

Milyen határidőket kell betartani?

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Fizetési kötelezettség:  Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: Köznevelési intézmény (általános iskola, középfokú intézmény)

Felettes szerv/jogorvoslat

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A kérelmet jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, vagy a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatban nyújthatja be a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Fogalmak

Tankötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.

Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap.

A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.


Gyermek Jog Iskola