Külföldi állampolgárok Magyarországon csak meghatározott feltételek mellett dolgozhatnak. Főszabály szerint a munkavállalás engedélyköteles, azonban vannak kivételek, amelyek részben a tevékenységhez, részben a személyhez kapcsolódnak. Ugyanakkor eltérő szabályok vonatkoznak az egyes EU tagállamok állampolgáraira is.

Tartózkodási engedély munkavállalás céljából Magyarországon 2023

Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja, hogy:

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen;

- gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végezzen

Munkavállalási engedély 2023 iránti kérelem

A munkavállalási engedély iránti kérelmet a foglalkoztatónak kell benyújtania a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalnál.

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes  állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalnak bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre.

A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni.

Kivételek:

- a kérelmet a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál, illetve járási hivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál, illetve járási hivatalnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni. 

Kötelezettségmulasztás esetén szankciók:

A munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatásnak két jelentős következménye van:

-  a munkaadó befizetési kötelezettsége: A befizetendő összeg mértéke aszerint differenciált , hogy első alkalommal megállapított vagy korábbi munkaügyi ellenőrzés lefolytatását követő három éven belül megvalósított ismételt engedély nélkül történő foglalkoztatás megállapítására került sor. 

Különböző mértékű a befizetési kötelezettség attól függően is, hogy egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárt munkavállalási engedély nélkül, vagy természetes személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó követte-e el a jogsértést. ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatott korábban érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezett, azonban a munkaügyi ellenőrzés időpontjában a munkavállalási engedély érvényessége lejárt, a központi költségvetésbe történő befizetés mértéke kedvezőbb, feltéve, hogy a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár számára új munkavállalási engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz a munkaügyi ellenőrzés kezdő időpontját megelőzően benyújtott, azonban a hatóság az ügyben még nem hozott határozatot. 

-a harmadik országbeli állampolgár kiutasítása: az engedély nélkül történt foglalkoztatás esetén a rendőrség vagy a határőrség által előállítható és kiutasítható az országból.

A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása 5.000–500.000 forintig terjedő rendbírsággal sújtandó.

Benyújtandó dokumentumok - A kérelemhez csatolni kell:

- a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását,

a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélküli engedélyhez a jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, valamint a hozzátartozói minőséget igazoló okirat hiteles másolatát.

Kötelező mellékletek:

- Tartózkodási célt igazoló dokumentum: Foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat.

- Magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok közül legalább egy: pénzintézet által kiállított igazolás bankszámláról; előző évi jövedelemigazolás az adóhatóságtól; munkáltató által kiállított jövedelemigazolás; egyéb.

- Magyarországi szálláshely meglétét igazoló dokumentumok legalább egyike: lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződés;  szívességi lakáshasználatról szóló okirat; lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat; kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás; a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal; ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal határozatának másolata; egyéb.

- Teljeskörű egészségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum.

- Kiutazás feltételeit igazoló dokumentum: érvényes útlevél,vagy a harmadik országbeli állampolgár általa megjelölt országba történő beutazáshoz vagy a kiindulási országba történő visszautazáshoz szükséges engedélyekkel és érvényes menetjeggyel, illetve annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközökkel vagy a külföldi jogszerű használatában lévő közlekedési eszközzel.

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja

Fizetési kötelezettség - mennyibe kerül a tartózkodási engedély kiadása?

A tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 Euró, amelyet a külképviseleten elsősorban EUR-ban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközében kell megfizetni. Belföldi előterjesztés esetén az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 18.000 Forint. A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Forint, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelmezőnek lerónia.

Eljáró szerv, hová kell fordulni?

Foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal

Felettes szerv/jogorvoslat: 

Fővárosi/Megyei Kormányhivatal; Nemzetgazdasági Minisztérium

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, illetve a kérelmezés helye szerint illetékes külképviseleten. 

Egyéb fontos információk a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatban 2023-ban:

A munkavállalás célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb a szakhatósági állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható.

A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor figyelemmel kell lenni az útlevél érvényességi idejére is. A tartózkodási engedélyben foglalt tartózkodás időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az úti okmánynak a tartózkodás engedélyezett időtartamán felül legalább még 3 hónapig érvényesnek kell lennie.


Jog Munka