Nyelvvizsga támogatás 2024 

Az első sikeres nyelvvizsga díjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igényelhető a Magyar Államkincstárnál.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett:

- államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),

- a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,

- a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá,

- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.

Milyen nyelvekből tehető nyelvvizsga támogatott?

nyelvvizsga 2024 támogatás

Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

A nyelvvizsga támogatás jogosultsági feltételei

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a személy veheti igénybe, aki

- a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,

- a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg

- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján: 

a 35. életévét még nem töltötte be, vagy

a 35. életévét már betöltötte, de a fentiekben meghatározott időpontban:

- csecsemőgondozási díjban,

- gyermekgondozási díjban vagy

- gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után került sor.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

Hány forint a támogatás? Mennyi a nyelvvizsga támogatás összege 2024-ben?

nyelvvizsga díj visszaigénylése 2024

A támogatás mértéke az államilag elismert nyelvvizsga, illetve az egyesíthető részvizsgák nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi Oktatási Hivatalnak megfizetett térítési díja, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Honosított nyelvvizsga esetén a támogatás mértéke a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege:

2021. február 1-jétől 167.400 Ft,  2022. évben 200.000 Ft, 2023. évben 232.000 Ft, mely alapján 2021. február 1-jét követően befizetett díj esetén 41.850 Ft, 2022. évben befizetett díj esetén 50.000 Ft, míg 2023. évben befizetett díj esetén 58.000 Ft összegű támogatás biztosítható.

A támogatás csak a második részvizsga díja után jár, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el.

Nyelvvizsga támogatás igénylése, az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

- az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,

- egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy

- érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve

- a honosítási határozat közlésétől

kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet és a szükséges mellékleteit a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.

A kérelemben – a vonatkozó kormányrendelet szerint – kötelezően meg kell adni a támogatni kért első sikeres komplex nyelvvizsga, illetve a részvizsgák anyakönyvi számát, továbbá a bizonyítvány számát, emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga esetén az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámát, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat számát. 

A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet arra, hogy a Cambridge nyelvvizsgaközpont és a Goethe Intézet által kiadott nyelvvizsga-bizonyítványok nem rendelkeznek fenti azonosítókkal, így az igényelbíráláshoz szükséges adatoknak a jogszabály szerinti formában történő megadása nem lehetséges. Erre való tekintettel a Cambridge és a Goethe nyelvvizsgák után nyelvvizsga támogatás iránti igény érvényesítésére nincs lehetőség.

Ki igényelheti a nyelvizsga támogatást?

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező:

- a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,

- 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)

nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni.

nyelvizsga 2024

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó iratok

Nyelvvizsga díj igazolása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható. 

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Az érettségi díjára vonatkozó számla kiállítása az Oktatási Hivataltól, a www.oktatas.hu oldalról letölthető Számlaigénylés befizetett érettségi vizsgadíjra vonatkozóan dokumentum benyújtásával igényelhető.

Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése:

- nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással,

- honosított nyelvvizsga esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolással.

A 35. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy esetén az ellátás igazolása

Amennyiben a kérelmező a komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga- bizonyítványon megadott vizsga napján, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, vagy a honosítási határozat meghozatalának napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül, akkor az ellátásban részesülés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal által kiállított dokumentummal igazolnia kell.

nyelvvizsga összegének visszaigénylése külföldi állampolgár 2024

A támogatás folyósítása

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.