Hogyan kell eljárni magyarországi munkavégzés céljából?

Amennyiben valaki Magyarországon szabályozott szakmát szeretne gyakorolni, külföldi képesítését el kell ismertetnie az erre illetékes magyar hatósággal.

Képesítése elismerése céljából kérelmet kell benyújtani az illetékes elismerő hatósághoz.

Mielőtt elismerés iránti kérelmet nyújtana be, tájékozódni kell arról, hogy az Ön esetében fennállnak-e az európai uniós jog alapján történő elismerés feltételei.

Akkor kérhet külföldi képesítése elismerését az európai uniós jog alkalmazásával, ha eleget tesz az alábbi feltételeknek:

- Magyarországon szabályozott szakmát szeretne gyakorolni és

- Ön magyar állampolgár,

- az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának, továbbá az Egyesült Királyságnak vagy Svájcnak (a továbbiakban együtt: tagállam) az állampolgára vagy

- a fenti állampolgárokkal azonos megítélés alá eső személy (arról, hogy kik minősülnek ilyen személyeknek, az Egyéb információk menüpontban olvashat), és

- képesítését valamely tagállamban szerezte.

Abban az esetben is kérheti az elismerést ebben az eljárásban, ha hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban a tagállamban, amelyben elismerték az Ön szakmai képesítését, amelyet egy nem tagállamban szerzett.

A kérelem benyújtása előtt tájékozódnia kell arról is, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakmának minősül-e Magyarországon, vagyis olyan szakma-e, amelynek a gyakorlását jogszabály képesítés meglétéhez köti.

Azt, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakma-e, a szabályozott szakmák listájában nézheti meg ide kattintva.

Amennyiben ezt nem tudja egyértelműen megállapítani a fenti lista alapján, a nemzeti segítségnyújtó központ honlapján tájékozódhat tovább.

A külföldi képesítése elismerése iránti kérelmet Ön vagy az Ön által meghatalmazott személy nyújthatja be a hatáskörrel rendelkező elismerő hatósághoz (az elismerő hatóságokról az Eljáró szerv menüpontban olvashat), csatolva a kérelemhez az eljáráshoz szükséges, jogszabály által előírt iratokat

Kötelezettségmulasztás

Az elismerési eljárás során a hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, amennyiben Ön kérelme benyújtásakor nem csatolta az eljáráshoz szükséges összes iratot, vagy a hatóságnak további iratokra, illetve információkra van szüksége a döntéshozatalhoz. Amennyiben a megadott határidőn belül nem tesz eleget a hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szóló felhívásnak, és nem kéri a határidő meghosszabbítását vagy az eljárás szüneteltetését, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt vagy az eljárást megszünteti.

Milyen határidőket kell betartani?

Az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerési eljárás ügyintézési határideje 75 nap.

Ettől eltérő határidők vonatkoznak az európai szakmai kártya kiállítására. Az európai szakmai kártyáról bővebben itt olvashat.

Milyen dokumentumokra, iratokra van szükség?

A legtöbb eljárásfajta esetében a külföldi képesítés elismerésére irányuló eljáráshoz az alábbi iratokat kell benyújtania:

- az állampolgárságát igazoló közokirat (például útlevél, személyazonosító igazolvány) másolatát,

- az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító

okiratainak, szakmai alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles másolatait és hiteles fordításait, továbbá

- az eljárási díj megfizetését tanúsító iratot.

A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek – a fentieken túl – kérelméhez csatolnia kell:

- a tartózkodási jogot igazoló okmánya másolatát,

- a kutatási célú tartózkodási engedélye másolatát,

- a bevándorlási engedélye, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmánya másolatát.

A fentieken túl az eljáró hatóság további okiratok (például a tanulmányok tartalmára vonatkozó tantárgylista, szakmai tapasztalatról szóló igazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás) benyújtását is kérheti. Mivel az egyes eljárásfajtákhoz benyújtandó okiratok köre nem azonos, ezért célszerű annál az elismerő hatóságnál tájékozódnia a benyújtandó okiratokról, amelyik az Ön elismerési kérelme ügyében el fog járni.

Az elismerési eljárásban hiteles másolatnak minősül

- az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat,

- az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint,

- a jogszabály által hitelesnek minősített másolat (például magyarországi közjegyző, magyar konzulátus, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles másolat), továbbá

- a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat.

Az elismerési eljárásban hiteles fordításnak minősül:

- az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

- a magyar külképviseleti szerv (nagykövetség, konzulátus) hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

- az erre jogosult magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá

- az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

A fentiektől eltérően az angol nyelvű iratokról az elismerő hatóságok nem hiteles fordítást is elfogadnak.

Az egyes elismerő hatóságok további nyelvek esetében is eltekinthetnek a hiteles fordítások benyújtásától. Az ügyében eljáró elismerő hatóságnál tájékozódhat arról, hogy vannak-e még olyan nyelvek, amelyek esetében a hatóság szintén eltekint a hiteles fordítások benyújtásától.

Mennyibe kerül az eljárás?

Az elismerési eljárás díjköteles. Az eljárás díja 60 000 Ft.

Az eljárási díjat az elismerési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az eljáró hatóság számlájára befizetni. Amennyiben az elismerő hatóság szakértő bevonását látja szükségesnek az Ön elismerési ügyében, a szakértői eljárás díját, amely 25 000 Ft, Önnek kell viselnie.

A szakértői eljárás igénybevételéről és a díj megfizetésének módjáról a hatóság Önt tájékoztatni fogja. A hatóság az elismerést alkalmassági vizsga teljesítéséhez kötheti. Az alkalmassági vizsga díja – a tárgyak számától függetlenül – nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot.

Ha Ön a kérelmét a határozat meghozatala előtt visszavonja, az Ön által befizetett eljárási díjat a hatóság Önnek visszatéríti.

Ettől eltérő rendelkezések vonatkoznak az európai szakmai kártya kiállítására. Az európai szakmai kártyáról bővebben itt olvashat.

Eljáró szerv

Az egyes szabályozott szakmák esetében az elismerést különböző hatóságok végzik. Kérelmét ahhoz a hatósághoz kell benyújtania, amely az Ön kérelme ügyében hatáskörrel rendelkezik.

Az elismerési eljárásokban leggyakrabban előforduló szabályozott szakmák esetében a következő hatóságok járnak el:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ – egészségügyi szabályozott szakmai tevékenységek folytatása céljából történő elismerés (például orvos, ápoló, szülésznő, gyógytornász)

Pest Megyei Kormányhivatal – kereskedelem és ipar területéhez tartozó szabályozott szakmai tevékenységek folytatása céljából történő elismerés (például kőműves, kozmetikus, asztalos, lakatos)

Budapesti Építész Kamara – építészmérnöki tevékenység, egyes területrendezési tervezési és területrendezési szakértői szabályozott szakmai tevékenységek, az építésügy területén egyes településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, továbbá energetikai tanúsítói szabályozott szakmai tevékenység folytatása céljából történő elismerés

Innovációs és Technológiai Minisztérium – a közlekedési területhez tartozó szabályozott szakmai tevékenységek folytatása céljából történő elismerés (például autószerelő, járműfényező, hajóvezető)

Budapesti Ügyvédi Kamara – ügyvédi tevékenység folytatása céljából történő elismerés

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara – bizonyos területrendezési tervezési, területrendezési szakértői, településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói, az építésügy területén a felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői, valamint felvonó- és mozgólépcső ellenőri szabályozott szakmai tevékenység folytatása céljából történő elismerés

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Hivatal – valamennyi olyan szabályozott szakmai tevékenység folytatása céljából történő elismerés, amely nem tartozik más hatóság feladatkörébe (például állatorvos, óvodapedagógus, tanár, személy- és vagyonőr, szakfordító, tolmács)

Amennyiben a fentiek alapján nem tudja eldönteni, hogy kérelme melyik hatóság feladatkörébe tartozik, tájékoztatást kérhet a nemzeti segítségnyújtó központtól.

Felettes szerv/jogorvoslat

Az eljáró hatóság döntése ellen Ön jogorvoslattal élhet. Az eljáró hatóság döntése tartalmazza a jogorvoslati jogra vonatkozó információkat, így például a jogorvoslatra illetékes szerv nevét, a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét és díját.

Egyéb információk

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban tagállamnak minősülnek a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik a magyar állampolgárnak és a tagállam állampolgárának külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja, a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

Amennyiben megtörténik képesítésének az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerése, Ön megkezdheti a szakmának a hazai képesítéssel rendelkező személyekkel azonos feltételek mellett történő gyakorlását. Az elismerő döntés ugyanakkor nem jelenti az Ön képesítése által tanúsított végzettségi szint elismerését és nem mentesít a szakma gyakorlásához szükséges további követelmények teljesítése alól (például szakmai kamarai tagság).


Munka